Motie: Geïn­for­meerde beslis­singen rondom ecolo­gische hotspots


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

· In het ecologisch adviesrapport 23 Leidse locaties met bijzondere natuurhistorische waarden (ook wel ecologische hotspots) worden benoemd. Het advies daarbij is om deze hotspots aanvullend te beschermen zodat ze bij ruimtelijke ontwikkeling prioriteit krijgen in de afwegingskaders;

· Het college ervoor kiest om dit advies niet over te nemen, maar om het nader uit te werken/ te onderzoeken (categorie 2);

· De wethouder heeft toegezegd om bij de begroting te komen met een planning wanneer de nadere uitwerking/ onderzoek van dit advies en de andere categorie 2-adviezen, uitgevoerd zullen worden;

Overwegende dat

· College en raad nog niet beschikken over volledige informatie zolang deze nadere uitwerkingen/ onderzoeken nog niet voltooid zijn;

· Het kunnen beschikken over volledige informatie essentieel is voor zowel college als raad om geïnformeerde beslissingen en belangenafwegingen te kunnen maken;

· Uit de casus van het Spoorweghavenpad blijkt dat er al planvorming plaatsvindt over deze ecologische hotspot (zie toelichting), terwijl het nadere uitwerking/ onderzoek naar de ecologische hotspots nog niet voltooid is;

Verzoekt het college

· Om, hangende de nadere uitwerking/ onderzoeken, geen planvorming, besluitvorming of ingrepen in of bij deze ecologische hotspots toe te staan.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Antoine Theeuwen (Socialistische Partij)

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer