Motie: Maak ook plannen voor bestaande bouw


8 oktober 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Constaterende dat

- Het huidige raadsvoorstel voorziet in een regeling voor (ver)nieuwbouw, maar laat vanwege pragmatische redenen de bestaande bouw buiten beschouwing;


Overwegende dat

- Ook bestaande bouw een belangrijke bijdrage levert aan wateroverlast als hemelwater niet wordt opgevangen op eigen terrein of afgevoerd naar het oppervlaktewater;

- Er meerdere gemeenten in Nederland zijn die inmiddels ervaring hebben opgedaan met een hemelwaterverordening voor bestaande bouw. Het college kan hun leerervaringen benutten bij de ontwikkeling van een Leidse aanpak;

- Maatregelen binnen bestaande bouw lastiger te zijn realiseren dan bij (ver)nieuwbouw. Echter, dat iets lastig is betekent niet dat we het niet kunnen aanpakken;

Verzoekt het college om

- Ook een plan voor de opvang, het vasthouden en de afvoer van hemelwater voor bestaande bouw te ontwikkelen, met maatregelen en waterbergingsdoelen die bij die situatie passen;

- Hierbij te kijken naar ervaringen in overige gemeenten die werken met een hemelwaterverordening voor bestaande bouw;

- Dit plan voor het einde van deze collegeperiode aan de raad voor te leggen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer