Maai­beleid gemeente Leiden


Indiendatum: jul. 2012

1. Waarom worden de planten gemaaid voor ze uitgebloeid zijn?

2. Kunt u in zijn algemeenheid iets zeggen over het maaibeleid (tijdstip, wijze van uitvoering)?

3. Wordt bij het maaien rekening gehouden met de effecten op bijen en andere insecten die van nectar afhankelijk zijn?

4. Wordt bij het maaien rekening gehouden met in het maaiveld broedende vogels?

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 9 okt. 2012

1. Waarom worden de planten gemaaid voor ze uitgebloeid zijn?

In gemeente Leiden wordt gewerkt met een maairegime waarbij we bermen 1,2 of 3 keer per maaiseizoen maaien. Voordat er bermen worden gemaaid doen we een schouw van de aanwezige bloei. Bermen die volop in bloei staan maaien we omheen of later. Tenzij het uitzichthoeken voor het verkeer betreft.

Jaarlijks kunnen we het bestek aanpassen als bloeiperiodes opschuiven. Het is maaitechnisch niet mogelijk om ‘incidenteel’ bloeiende planten te sparen. Dit kan alleen als we alle bermen handmatig gaan maaien en dat zal de prijs vele malen hoger maken dan nu het geval is. Hiervoor is binnen de bestaande budgetten geen ruimte.

2. Kunt u in zijn algemeenheid iets zeggen over het maaibeleid (tijdstip, wijze van uitvoering)?

Bermen worden 1, 2 of 3 keer per seizoen gemaaid. Deze maaiverschillen verhogen de biodiversiteit in de stad. Bij verschillende maairegimes krijgen verschillende soorten planten de kans te groeien. Bepaalde soorten zoals klavers doen het beter op bermen die 3 keer worden gemaaid.

Bermen die voor 1 keer per jaar in het bestek staan betreft meestal gebieden waar de grond wat schraler van structuur is. Bermen worden net na de bloei gemaaid en afgeruimd zodat het verschralingeffect optimaal is.

Hoe schraler een berm hoe meer soorten er in het algemeen voorkomen. Voedselrijke bermen houden we ook in stand en willen we niet verschralen. Hier komen vaak planten voor die we weer niet in schralere bermen aantreffen. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in de stad bermen met stinze beplanting aangelegd. Stinzenbeplanting is een speciaal bloembollenmengsel wat van januari/februari (sneeuwklokjes) tot mei/juni (hyacinten) bloeit. We proberen het bermenbeheer stadsbreed zo in te richten dat er vanaf maart tot half november bermen in bloei staan.

Op hoeken waar verkeersveiligheid belangrijk is, kunnen we het ons niet veroorloven om hoge begroeiing in de bermen te hebben. Deze hoeken worden vaker gemaaid.

Naast alle bermen en grasvelden die volgens regulier beheer onderhouden worden, zijn er in de stad op diverse plekken nog braak liggende terreinen. Deze terreinen worden tot het moment dat er gebouwd wordt of anderszins een functie aan wordt gegeven zeer extensief onderhouden. Dit houdt in dat deze terreinen maximaal 1 a 2 keer per jaar gemaaid worden. Op deze terreinen geldt niet een specifiek ecologisch onderhoudsregime, maar de lage gebruiksdruk en het extensieve onderhoud maken wel dat deze terreinen (tijdelijk) interessante gebieden zijn voor allerlei flora en fauna.

3. Wordt bij het maaien rekening gehouden met de effecten op bijen en andere insecten die van nectar afhankelijk zijn?

Door zoveel als mogelijk in te zetten op maaien nadat de bloemen zijn uitgebloeid houden we rekening met de aanwezigheid van bijen en andere insecten die van nectar afhankelijk zijn.

Daarnaast zien wij bermen als onderdeel van het gemeentelijke groen waarbij wij in de directe omgeving van bermen bij herinrichting plantkeuzes maken die rekening houden met de aantrekkelijkheid voor insecten en vogels. Op deze manier wordt er een omgeving gecreëerd waarin van voor tot najaar in de omgeving nectar te vinden is.

4. Wordt bij het maaien rekening gehouden met in het maaiveld broedende vogels?

In de bestekken/opdrachten wordt verwezen naar de gedragscode voor de Flora- en faunawet. In Polderpark Cronesteijn worden bijvoorbeeld bermen die in beheer zijn bij de gemeente, in het broedseizoen helemaal niet gemaaid.

Snoeien van beplantingen wordt eveneens niet in het broedseizoen gedaan. Enkel in geval van calamiteiten (verkeerssnoei en politieverzoeken) wordt er gesnoeid in broedseizoen. Voor bomen geldt het zelfde verhaal.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer