Schrif­te­lijke vragen PvdD over bomenkap bij Lammen­schans


Indiendatum: jan. 2018

Schriftelijke vragen PvdD over bomenkap bij Lammenschans

Geacht college,

Op dinsdag 16 januari 2018 publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel waarin gesteld werd dat er bij station Lammenschans mogelijk 144 bomen moeten worden gekapt, waarbij 44 bomen in aanmerking komen voor noodkap[1].

De Partij voor de Dieren maakt zich hard voor het behoud en uitbreiding van het bomenbestand in Leiden en heeft daarom de volgende vragen:

 1. Klopt het dat 144 bomen bij station Lammenschans mogelijk een risico vormen en om die reden gekapt of gesnoeid moeten worden? Om welk risico gaat het? Klopt het dat 44 van die 144 bomen in aanmerking komen voor noodkap?
 2. Kunt u meer informatie geven over de bomen die mogelijk een risico vormen: soort, plantjaar, gezondheid & vitaliteit etc?
 3. In het artikel wordt gesproken over mogelijke kap of snoei. Welke andere maatregelen zijn er om het risico te verkleinen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om bomen te ondersteunen bieden of te verplanten?

  Uit het artikel blijkt dat uit de schouw op 3 januari 2018 sprake was van een verhoogd risico. Toch kon nog 2 tot 2 ½ week gewacht worden met noodkap. Blijkbaar was het risico niet zodanig dat direct op 3 januari 2018 tot noodkap moest worden overgegaan.
 4. Hoe verloopt een noodkapprocedure?
  • A: Wanneer wordt er besloten tot noodkap en wanneer wordt besloten tot een reguliere kapprocedure (inclusief vergunningtraject)?
  • B: Wie beslist of er sprake is van noodkap dan wel reguliere kap? Op basis van welke criteria wordt deze beslissing gemaakt?
 5. Hoe kan het dat er bijna 2 ½ week tijd zit tussen het signaleren van een noodkapsituatie en de feitelijke noodkap zelf? Is er dan nog wel sprake van noodkap?

  Op 29 juni 2017 organiseerde de gemeente een fietstocht voor raadsleden met onder andere medewerkers van stedelijk beheer, Bureau Stadsnatuur en beleidsmedewerkers groen. De fietstocht voerde ook langs Lammenschans en toen al werd gemeld dat bomen in de toekomst misschien een risico zouden vormen.
 6. Zijn er sinds 29 juni 2017 (toen was er immers al sprake van dat de bomen op termijn mogelijk een risico zouden vormen) maatregelen genomen om het risico te verkleinen? Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een snoeiplan waardoor het risico verkleind zou worden.
  • A: Zo ja: welke maatregelen? Wat is het effect geweest van deze maatregelen en waarom blijkt nu dat sommige bomen misschien toch nog gekapt moeten worden?
  • B: Zo nee: waarom niet?
 7. Op welke manier wordt voorzien in compensatie van de te kappen bomen (aantal bomen, soort bomen, functie van de bomen in het gebied[2], waar wordt compensatie aangeplant en wanneer)? Als er geen compensatie mogelijk is in de directe omgeving, hoeveel geld wordt er dan gestort in het Bomenfonds?
 8. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanplant van groen en bomen langs het spoor?
 9. Worden bomen langs het spoor systematisch gemonitord op plaatsing, groei, gezondheid en mogelijke ontwikkeling van risico’s?
  • A: Zo ja: op welke wijze wordt er gemonitord, hoe vaak en welke partij is verantwoordelijk voor het monitoren?
  • B: Zo nee: waarom niet? Is het college bereid om monitoringsplannen te ontwikkelen voor bomen langs het spoor, waarmee in de toekomst (nood)kap kan worden voorkomen?

Dick de Vos

Partij voor de Dieren

[1] Zie https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/prorail-kapt-bomen-bij-station-lammenschans

[2] Denk aan waterafvang, opvang fijnstof, geluidswering, leefgebied voor vogels en insecten.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer