Motie: Dier­vrien­de­lijke damwand Haar­lem­merweg


18 december 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 18 december 2018,

Constaterende dat:

− Hoge en steile damwanden ervoor kunnen zorgen dat waterdieren, of dieren die per ongeluk te water raken, niet altijd weer op de kant kunnen komen;


Overwegende dat:

- Er eenvoudige en relatief goedkope oplossingen zijn(denk aan fauna uittreedplaatsen), voor het realiseren van een diervriendelijke damwand bij de aanleg van nieuwe beschoeiing;

Verzoekt het College:

− Diervriendelijkheid van de damwand ook als uitgangspunt te nemen bij de uitwerking van het uitvoeringsbesluit voor de Haarlemmerweg;

− Daarbij ervoor te zorgen dat de veiligheid van de waterkering geborgd blijft;− Als blijkt dat hierdoor aanzienlijke meerkostenoptreden, dit ter informatie aan de raad voor te leggen;

− Ook bij andere toekomstige projecten waarbij beschoeiingen vernieuwd worden, diervriendelijkheid van damwanden als één van deuitgangspunten te beschouwen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Ingediend

Voor

Met algemene stemmen aangenomen

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer