Standpunt Room­bur­gerpark


29 december 2020

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Momenteel bevinden we ons in een klimaat- en biodiversiteitscrisis. De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is in gevaar. Tegelijkertijd is dat het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het beschermen van de natuur zou daarom ook voorop moeten staan bij alle beslissingen. Daarom toetsen wij alle voorstellen aan duurzaamheid én aan de kernwaarden van onze partij: mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Plan Roomburgerpark

De hockeyclub in Leiden wil uitbreiden met een vierde (kunstgras) hockeyveld in het mooie Roomburgerpark. De uitbreiding van de hockeyclub met dit vierde hockeyveld heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en de rust en open ruimte van het park.

Op 15 oktober 2020 werd het omstreden plan voor het Roomburgerpark in de commissie Onderwijs & Samenleving besproken. Volgens dit plan wordt een groot deel van het groen, waaronder 67 bomen, opgeofferd voor deze uitbreiding. Een meerderheid van de partijen blijkt vóór de komst van een vierde hockeyveld te zijn.

Omwonenden, talloze organisaties die opkomen voor natuur en groen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen hebben aandacht gevraagd voor het behoud van het open, groene park dat voor een groot deel opgeofferd dreigt te worden voor de aanleg van een plastic kunstgrasveld voor hockey.

Als wij het plan toetsen aan onze belangrijke waarden (duurzaamheid, mededogen en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid komen wij tot een flink aantal bezwaren op het gebied van:

 • Duurzaamheid: de gevolgen voor de natuur, biodiversiteit en klimaatadaptie.
 • Mededogen: Er is onvoldoende sprake geweest van betekenisvolle participatie.
 • Persoonlijke vrijheid: beperking toegang tot Roomburgerpark en minder groen voor inwoners van Leiden.

Hieronder een toelichting op bovengenoemde bezwaren:

Duurzaamheid: gevolgen voor de natuur, biodiversiteit en klimaatadaptie

 1. Er worden 67 bomen gekapt.
 2. Er wordt veel onderbeplanting weggehaald waardoor essentiële schuilmogelijkheden en voedselbronnen voor veel in het wild levende dieren verloren gaan
 3. De gevolgen voor de biodiversiteit zijn op de korte termijn, negatief. En wat betreft de lange termijn: Het college geeft zelf aan dat ze het niet weet wat de effecten op lange termijn zijn, externe experts geven aan dat ze een negatief effect verwachten. Wat ons betreft is daarmee niet voldaan aan de eis uit het amendement dat de biodiversiteit aantoonbaar verbeterd moet worden.
 4. De gekapte bomen worden dan wel gecompenseerd met nieuwe aanplant, maar het duurt nog tientallen jaren voordat deze bomen hun ecologische functie goed zullen vervullen.
 5. In de nieuwe situatie is er geen enkele bescherming voor het aangeplante groen, omdat de bomen niet op de groene kaart staan en veel te klein zijn om kapvergunningsplichtig te zijn.
 6. Dit inrichtingsplan ziet natuur als lego, als losse stukjes die je zonder probleem uit elkaar kunt halen en op een andere plek weer op kunt bouwen. Natuur is geen lego, natuur is een levend systeem, dat tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen en sterk te worden.
 7. Door het toevoegen van 6000m2 plastic, vergroot je doelbewust de hittestress in het park. De oppervlaktetemperatuur van een kunstgrasveld kan in de zomer oplopen tot wel 70 graden. Dit wordt niet verholpen door de aanplant van bomen elders.
 8. Kunstgrasvelden dragen bij aan milieuvervuiling doordat afgesleten of afgebroken stukjes kunstgras als microplastics in het milieu terecht komen.
 9. Er is, tot op heden, geen verantwoorde manier om oude kunstgrasvelden te verwerken. Door de aanleg van een nieuw kunstgrasveld dragen we dus bewust bij aan toekomstige afvalproblemen
 10. De vijver in het park is een ecologische hotspot die schade kan oplopen bij de werkzaamheden in het park (denk aan trillingen in de grond, verdichting van de bodem door zwaar materieel, verstoring van dieren, schade aan ondergrondse wortelnetwerken).

Mededogen: Participatie

 1. Er is veel kritiek op het gevoerde participatietraject, ook tijdens het traject zelf, en het college heeft de mogelijkheden om daarin in te grijpen of bij te sturen niet benut;
 2. Er was een gebrek aan transparantie over het participatieproces
 3. Er was geen geschillencommissie (waar deelnemers met klachten over het proces terecht konden)
 4. De externe procesbegeleiders bagatelliseerden de zorgen van tegenstanders van het 4e plastic veld, door dit af te doen als ‘wijkgebonden sentiment’; het college heeft het nagelaten om de procesbegeleiders daarin te corrigeren;
 5. In dit voorstel wordt de speeltuin tot op de grond toe afgebroken en op een andere plek weer neergezet, zonder dat duidelijk is of het netto speeloppervlak gelijk blijft en zonder dat duidelijk is hoeveel ruimte voor speeltoestellen er is. Er is te weinig gedaan met de bezwaren van vrijwilligers en gebruikers van de speeltuin.

Persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid: beperking groen en toegang park
Het Roomburgerpark is een belangrijke plek voor de inwoners van Leiden en vooral voor de omwonenden van het park. Met de komst van het vierde plastic veld wordt zo’n 6000m2 groen onttrokken aan de openbare ruimte. Toegang tot het vierde veld wordt beperkt middels hekken en inschrijflijsten, waarbij het nu nog volstrekt onduidelijk is wie beslist welke mensen of organisaties het veld mogen gebruiken, en op basis van welke criteria. De Partij voor de Dieren vindt dat openbare ruimte behouden moet blijven voor alle Leidenaren en dat de toegang niet mag worden beperkt.

Last but not least: het financiële plaatje

Dit plan kost gierend veel geld. Wij vinden het niet uit te leggen dat we in de Professorenwijk ruim 4 miljoen euro over hebben voor een hockeyveld, terwijl er geen geld is voor belangrijke voorzieningen voor andere inwoners (denk aan het beknibbelen op het budget voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie of bezuinigingen op het sociaal domein).

Bovendien wordt het geld voor vergroening besteed in een toch al groene wijk. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou geld voor vergroening eerder moeten worden ingezet in wijken waar op dit moment grotere noodzaak voor vergroening is (denk aan bijvoorbeeld Zuid-West of de Kooi).

Conclusie

Wij zijn een groot voorstander van open en toegankelijke parken in een drukke stad als Leiden en delen de mening van omwonenden, belangenorganisaties en gezondheidsexperts dat er geen plaats is voor een plastic hockeyveld in het Roomburgerpark. Biodiversiteit, ecologie en ruimte zijn belangrijke waarden die juist versterkt moeten worden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer