Natuur


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Leiden versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt Leiden een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 • Duurzame evenementen

  De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen.

  Meer informatie
 • Meer natuur in de straat

  Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Leiden een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

  Meer informatie
 • Natuur beschermen en verbinden

  Groenstroken, sloten, parken en open polders zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Leiden. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

  Meer informatie

Natuur

Wat we hebben bereikt

 • Gevarieerde aanplant van bomen op de Hooigracht

  In het plan voor de herinrichting van de Hooigracht werd vermeld dat er 1 soort bomen zou worden geplant. Het reduceren van het aantal boomsoorten op de Hooigracht, op de pleintjes bij de St Jorissteeg en de Pelikaanstraat, staat op gespannen voet met het streven naar biodiversiteit van de gemeente Leiden. De Partij voor de Dieren heeft gepleit voor het planten van minimaal 2 boomsoorten en dit voorstel is unaniem aangenomen.


 • Actualisering groene kaart

  Gemeente Leiden beschikt over een Groene Kaart, waarop beschermingswaardige bomen staan in de gemeente. Deze kaart was onvoldoende actueel en naar aanleiding van onze motie is de Groene Kaart geactualiseerd zodat burgers gemakkelijker een boom voor de Groene Kaart kunnen aandragen zonder specialistische bomenkennis te hebben. Ook is de termijn waarbinnen belanghebbenden voordrachten voor de Groene Kaart kunnen doen verruimd naar een jaar en is de voordracht procedure voor de Groene Kaart laagdrempeliger gemaakt.

 • Laat het Bos van Bosman een bos zijn

  In het kaderbesluit Nieuweroord werd de ambitie uitgesproken om licht en lucht te creëren in het Bos van Bosman door het maken van doorkijkjes en het verder te willen ontsluiten door het maken van een extra entree. Onze motie 'maak geen park van Bos van Bosman' heeft dit weten te voorkomen. Het bos en zijn bewoners worden nu beschermd door het met rust te laten en alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud te plegen.

 • Biodiversiteit in de stad - 50 tinten Groen

  In veel Leidse straten staat maar 1 soort bomen, vaak sierbomen. Die zijn daardoor kwetsbaar voor ziekten. Ze komen allemaal tegelijk in bloei, laten allemaal tegelijk hun blad vallen, enz. Een grotere diversiteit is een aantrekkelijker gezicht, het trekt meer diersoorten aan, et cetera. De ene boom is de andere niet. Naaldbomen bijvoorbeeld halen, jaarrond, meer fijnstof uit de lucht dan loofbomen. Ook zijn er verschillen in wateropvang (en verdamping). En in het Singelpark zou weer bekeken kunnen worden of er vruchtbomen zoals tamme kastanjes geplant kunnen worden. De Partij voor de Dieren heeft ervoor gezorgd dat:

  • bij het (her)planten van bomen, biodiversiteit nadrukkelijk als uitgangspunt van het beleid genomen wordt.
  • bij het (her)plantingsplan, ook de fúnctie van bomen in hun omgeving wordt betrokken, zoals het zuiveren van lucht, wateropnamecapaciteit, et cetera.
 • Mozaïekbeheer bij onkruidbestrijding

  Door onze motie wordt nu mozaïekbeheer toegepast in Leiden. Dat wil zeggen dat op plekken waar dit voor de veiligheid of representativiteit nodig of wenselijk is, ongewenste plantengroei intensiever wordt bestreden en op andere plekken minder intensief. Ook worden boomspiegels die door buurtbewoners worden beplant met siergewassen of wilde planten worden niet meer zonder overleg met de buurt geschoffeld.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Succes­volle eerste leden­bij­een­komst PvdD Leiden

Sinds de verkiezingen op 21 maart is de Partij voor de Dieren Leiden met een kersverse fractie van start gegaan. Daarom hadden de fractie en de werkgroep een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor leden in Leiden en omstreken op zaterdag 27 oktober.Tijdens deze bijeenkomst vertelde Martine van Schaik, fractievoorzitter, welke successen er in de afgelopen periode zijn geboekt en welke politiek...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws