Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Willen we nog vele jaren van Leiden genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Leiden moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

 • Alle energie op schoon

  We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

  Meer informatie
 • Een circulaire economie in Leiden

  De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

  Meer informatie
 • Een evenwichtige waterhuishouding

  Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Leiden moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

  Meer informatie
 • Een stevige regie op duurzaamheid

  De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

  Meer informatie
 • Schone lucht, veilig vervoer

  Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

  Meer informatie
 • Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal

  De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

  Meer informatie

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

 • Leiden wordt vuurwerkvrij

  In juli 2018 is onze motie 'Leiden maken we samen vuurwerkvrij' aagenomen. Vanaf nu bespreken we ieder jaar in de raad welke stappen we gaan zetten richting een vuurwerkvrij Leiden. De eerste stap is volgend jaar een vuurwerkvrije binnenstad. Daarna volgt een evaluatie en worden nieuwe afspraken gemaakt voor het jaar daarop. WE werken dus iets anders dan in onze motie is opgenomen naar een vuurwerkvrije stad. En hoewel het van ons wel wat sneller mag gaan, is het doel nog steeds hetzelfde: een vuurwerkvrij Leiden!

 • Ontwikkeling afvalpreventie plan

  De gemeente Leiden heeft op aandringen van de Partij voor de Dieren toegestemd in de ontwikkeling van een afvalpreventieplan waarin in elk geval de volgende elementen terugkomen:

  • Maatregelen om burgers bewuster te maken van het belang van afvalpreventie en -scheiding (bijvoorbeeld via de 100-100-100-challenge);
  • Maatregelen om bekendheid van mogelijkheden voor afvalpreventie te vergroten (bijvoorbeeld door aan te haken bij relevante initiatieven zoals de twee Verpakkingsvrije Winkels in Leiden, de Plastic Soup Foundation of de Zero-Waste-beweging)
  • Concrete en meetbare doelen gericht op afvalpreventie en bewustwording op te stellen;
 • JA-JA sticker tegen ongewenste reclamefolders

  Dankzij de Partij voor de Dieren wordt in de gemeente Leiden de JA-JA sticker ingevoerd. Hierdoor mogen alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier zelf met een sticker op hun brievenbus om vragen. Jaarlijks kan hiermee 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard.

 • Convenant gebruik terrasverwarmers

  Omdat de Leidse horeca steeds meer gebruik maakt van terrasverwarmers, zeker sinds het rookverbod in de horeca van kracht is, hebben wij erop aangedrongen om in gesprek te gaan met de afdeling Leiden van de Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen of er mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant. In dat convenant moeten afspraken worden geformuleerd over het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming. Denk hierbij aan het stimuleren van de minst milieubelastende verwarmingsapparatuur en een bijdrage aan een klimaatfonds.

 • Toevoeging ecologische waarde van bomen in de bomenverordening

  Dankzij ons amendent is, vanaf 2015, de ecologische waarde opgenomen in de bomenverordening van de gemeente Leiden. Daarmee wordt de omschrijving van de boomstructuur als volgt: "
  "boomstructuur: een lijnvormige, ecologische of ruimtelijke functionele eenheid van bomen, in midden- en/of zijbermen van een weg, als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet."

  De ecologische waarde van bomen is bijzonder belangrijk, het omvat bijvoorbeeld aspecten zoals vermogen om fijnstof op te vangen, water vast te houden, biodiversiteitsrijkdom, maar ook het leveren van ecosysteemdiensten zoals behouden/versterken bodemkwaliteit, versterken bodemleven of het bieden van groene corridors/migratieroutes voor dieren door de stad. Door al in de begripsbepalingen op te nemen dat ook de ecologische waarde belangrijk is voor de bomen in Leiden, wordt dit een punt om mee te wegen in beslissingen aangaande kap, beplanting en het inschatten van maatschappelijke waarde.

 • Stop op het gebruik van Round-up

  In 2013 gebruikte de gemeente Round-up (met als werkzaam bestanddeel glysofaat) bij de bestrijding van ongewenste plantengroei (ook wel 'onkruid' genoemd). Dankzij het initiatief van de Partij voor de Dieren is de gemeente gestopt met de chemische onkruidbestrijding en maakt zij nu gebruik van een milieuvriendelijk alternatief: heet water bestrijding.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws