Bijdragen Bescherming wonen, Jeugdhulp ea


12 maart 2015

Commissie Onderwijs en Samenleving

7. Onafhankelijke klachtenpersoon
Voor mijn fractie is het erg belangrijk dat de stem van de cliënt gehoord wordt. Uit de stukken en het informatief overleg over dit onderwerp krijg ik de indruk dat de route voor klachten bij organisaties al goed in werking is. Om niet in het vaarwater van de huidige praktijk te komen, pleiten wij voor het instellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De cliënt moet de vertrouwenspersoon kunnen inschakelen op het moment dat de cliënt dat nodig acht. Aandachtspunten voor mijn fractie zijn daarbij de zorg voor de privacy van de cliënt en de vindbaarheid van deze vertrouwenspersoon. Liefst zien wij een vertrouwensloket voor vertrouwenszaken voor zowel jeugdzorg, participatie als WMO.

Of het AKJ, de vertrouwensregeling voor jeugdzorg, die vanaf 1 januari actief is, adequaat is voor het terrein jeugdzorg, daar heb ik op het moment te weinig zicht op. Graag hoor ik de mening van de wethouder hierover.

In het memo zijn verschillende scenario’s geschetst. Op dit moment geven wij de voorkeur aan variant 5b.

8. Eindevaluatie proeftuinen Jeugd en Gezinsteams en stresstest jeugdhulp
We zijn blij met de evaluaties van de proeftuinen van de Jeugd en Gezinsteams. Goed te zien dat er zoveel werk is verzet door de professionals. Uit de stukken sprak een zeer open leerhouding, hier zijn we blij mee.

Een punt waar ik wel wat meer informatie over zou willen hebben: ik lees in de evaluaties dat er erg veel tijd en energie gaat zitten in het in deze nieuwe setting samen leren werken. Logisch en noodzakelijk, zeker in deze fase. Hoe wordt ervoor gezorgd dat, ook in deze tijd van nieuwe samenwerking, toch de cliënt centraal blijft staan?

Ik zag in de stukken wel inspanning hiervoor terug: organisatie evaluatie bijeenkomsten en uitslagen van surveys, maar de respons op beide methoden was erg laag. Ben benieuwd naar mening van de professionals uit het veld en de wethouders of zij manieren zien om de stem van de cliënt sterker te laten horen.

9. Memo beschermd wonen
Voor mijn fractie geldt dat de cliënt centraal staat. Dus: de wens van de cliënt staat centraal en diens zorgbehoefte staat centraal. Budgetten moeten zich schikken naar de cliënt en diens behoefte en niet andersom.

Verschillende in de memo gestelde vragen vond ik erg lastig moet ik zeggen. (bv. Kunt u zich vinden in het vragen van herindicaties aan sectorvreemde zorgaanbieders, kunt u zich vinden in overheveling van cliënten naar WLZ, afzien van overgangsrechten, invoering regiobinding) Het is mij nog te onduidelijk wat mogelijke gevolgen daarvan zijn voor cliënten. Graag zou ik daarop een toelichting krijgen van de wethouder.

10. Evaluatie regionaal kompas
In eerdere bijdragen hebben we het al vaker gezegd: voor mijn fractie staat de cliënt bovenaan. Blij met dat de stukken dat ook meerdere malen wordt onderstreept. Heel erg blij met de grondige evaluatie onder cliënten!

Punt dat ik onder de aandacht wil brengen is ook al gesignaleerd door de PvdA.

Zorgpunt: te veel cliënten geven aan ontevreden te zijn met de zorgverlening en de samenwerking tussen hulpverleners. De quote “ik voel me net een kind van gescheiden ouders” vond ik treffend. En schrijnend. Cliënten hebben voldoende aan eigen problematiek en mogen niet worden belast met procedurele strubbelingen.

Ben benieuwd of de achtergrond daarvan bekend is en hoe hierop kan worden ingespeeld.

Wij delen de prioriteiten die zijn geschetst in de evaluatie, wel met privacy als extra aandachtspunt (deel gegevens, mits…). Ook de aangedragen thema’s onderschrijven wij.

Interessant voor jou

Begrotingsdebat commissie Stedelijke Ontwikkeling

Lees verder

Bijdrage Jongerencentrum Stevenshof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer