Amen­dement nieuwe bomen­ver­or­dening: Behoud de focus van de reserve


3 juni 2021

Verordening tot de wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen


Amendement: Onderwerp: Behoud de focus van de reserve

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

1) Te wijzigen:

· Besluitpunt 1, artikel 5.1.1.1 lid 4: “Het Bomenfonds wordt gebruikt voor de versterking van het bomenbestand en andere vormen van ecologisch waardevol groen in de stad”;

in

· Besluitpunt 1, artikel 5.1.1.1 lid 4: “Het Bomenfonds wordt gebruikt voor de versterking van het bomenbestand”;


2) Te schrappen:

· Besluitpunt 2, 6e bullet: “verbreding van de bestedingen vanuit de reserve bomenfonds’;

· Besluitpunt 4: “gezien de grote urgentie om de stad ecologischer en klimaatbestendiger in te richten, in te stemmen om de middelen uit de reserve Bomenfonds in tweede instantie ook in te kunnen zetten voor de toevoeging van ander waardevol groen dan strikt bomen en wanneer die situatie zich voordoet hierover nader te besluiten in de P&C-cyclus”;

3) Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in de bijlage bij dit amendement.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Pieter Krol – Christen Unie

Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Roeland Storm – CDA


Toelichting

De indieners stellen voor om de middelen uit de reserve Bomenfonds blijvend te besteden aan de versterking van het bomenbestand, omdat:

· De middelen daarvoor zijn bedoeld;

· Er zijn volop mogelijkheden om het geld in de komende jaren aan de versterking van het bomenbestand te besteden. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Het vervangen van kwarrende bomen in de stad;
  2. Het (mede) financieren van aanplantplannen per wijk. Inmiddels zijn meerdere van dit soort initiatieven in ontwikkeling;
  3. Het uitvoeren van de motie ‘Meer actie tegen versteende schoolpleinen’ (aangenomen in de raad van 17 september 2020);
  4. Het uitvoeren van de motie ‘Bomen voor Leiden II’ (mits deze wordt aangenomen in de raad van 3 juni 2021);

· Een bredere bestedingsmogelijkheid van de reserve kan alsnog worden gecreëerd op het moment dat er geen mogelijkheden meer zijn om het geld aan de versterking van het bomenbestand te besteden is


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie VOD: Een inclusief Sinterklaasfeest voor iedereen

Lees verder

Amendement nieuwe bomenverordening: Bescherming voor compensatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer