Amen­dement nieuwe bomen­ver­or­dening: Bescherming voor compen­satie


3 juni 2021

Verordening tot de wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen

Amendement: Onderwerp: Bescherming voor compensatie


De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,


Besluit:

1) Het kopje van artikel 3.6.1.4 te wijzigen naar: “Vergunningsplicht voor bomen in de openbare ruimte”

2) Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd aan artikel 3.6.1.4 onder besluitpunt 1 :“Het is niet toegestaan om zonder vergunning van het college een boom te vellen of te doen vellen die op grond van artikel 3.6.1.8 lid 2 sub f en/ of artikel 3.6.1.12 is geplant (herplantplicht) als deze nog niet de omvang heeft bereikt als bedoeld in artikel 3.6.1.4 lid 1.”

3) Het derde lid van artikel 3.6.1.4 onder besluitpunt 1 te wijzigen naar: “Het verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet voor een boom die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een last onder bestuursdwang van het college. De bepalingen in deze verordening over herplant en schadevergoeding blijven daarbij van kracht.”

4) Toe te voegen aan artikel 3.6.1.4 een vierde lid, dat luidt: “Het verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet voor een boom die onderdeel is van een compensatieplan en die binnen 3 jaar na aanplant niet is aangeslagen, zoals bedoeld in artikel 3.6.1.10 lid 2 van deze verordening”;

5) Aan besluitpunt 2 een extra bullet toe te voegen: “De bescherming van bomen die zijn aangeplant als onderdeel van een compensatieverplichting”;

6) Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in de bijlage bij dit amendement.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Pieter Krol – Christen Unie

Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert

Roeland Storm – CDA

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat bomen die zijn geplant als compensatie voor eerder kap, ook onder de vergunningplicht vallen ook al hebben ze nog niet de omvang van 14 cm diameter op 1.30 meter boven maaiveld bereikt.

De toevoeging van dit amendement is belangrijk omdat:

- deze bescherming in de vorige verordening niet was opgenomen;

- hierdoor geborgd is dat bij eventuele kap van compensatie-aanplant, er opnieuw compensatie van bomen volgt;

- een verordening is de passende plaats om dit formeel te regelen. Een verordening is immers een beetje als ‘huwelijkse voorwaarden’, waarin ook situaties worden beschreven die momenteel misschien nog niet spelen, maar in de toekomst wel voor problemen kunnen zorgen als het niet goed geregeld is


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer