Amen­dement: Biodi­ver­siteit als uitgangspunt


26 januari 2018

RV 170106

Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase 2, tracédeel Hooigracht

Onderwerp: biodiversiteit als uitgangpunt

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 25 januari 2018,

BESLUIT

besluitpunt 1c als volgt te wijzigen:

1c. Het verbeteren van de kwaliteit van het groen en de bomenstructuur, het behouden of vergroten van de soortenrijkdom van boomsoorten, waarbij een goede groeiplaatsinrichting wordt geborgd ten behoeve van de wortelgroei;

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Mart Keuning, Christen Unie

Toelichting:

  1. Het reduceren van het aantal boomsoorten op de Hooigracht, op de pleintjes bij de St Jorissteeg en de Pelikaanstraat, staat op gespannen voet met het streven naar biodiversiteit van de gemeente Leiden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende:
    • Het streven naar soortenrijkdom in onze stad (biodiversiteit) is één van de zes pijlers uit de duurzaamheidsagenda.
  2. In 2014 nam de raad een PvdD motie ’50 tinten groen’ aan. Daarin wordt gesignaleerd dat het huidige straatbeeld aan bomen erg monotoon is en wordt het college opgeroepen om bij het (her)planten van bomen, biodiversiteit nadrukkelijk als uitgangspunt te nemen
  3. De wethouder heeft de wens om de Hooigracht een statige, leesbare laan te maken met een duidelijk patroon van bomen. Dit is ook te realiseren met meer dan één boomsoort.
  4. Straten waarin slechts 1 soort boom is geplant zijn kwetsbaar. Immers, als de bomen ziek worden, worden ze vaak allemaal ziek, ze staan allemaal tegelijk in bloei en verliezen allemaal tegelijk hun blad. Dit kan ook leiden tot gevaarlijke situaties: bij stormen kunnen ze allemaal tegelijk omvallen, omdat het wortelstel allemaal vergelijkbaar ontwikkeld is.
  5. De bomen op de Hooigracht, moeten bestand zijn tegen verharding, opgekroond kunnen worden een lichtdoorlatend bladerdek hebben.
  6. De Partij voor de Dieren heeft de wethouder aangeboden om het amendement toe te lichten voor de klankbordgroep. Van dit aanbod is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Graag blijven we beschikbaar voor het geven van een toelichting.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie van treurnis

Lees verder

Amendement: Gevarieerde aanplant van bomen op de Hooigracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer