Motie van treurnis


19 december 2017

RV 170094

Verlenging deelverordening subsidiering Wijkinitiatieven

Motie van treurnis

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 19 december 2017,

Overwegende dat:

  • De actieve informatieplicht van het college richting jegens gemeenteraad één van de belangrijkste pijlers is van het goed kunnen functioneren van een gemeentebestuur,

Constaterende dat:

  • Het college op verschillende moment heeft nagelaten de raad te informeren over de dreigende overbesteding van leefbaarheidsgelden wanneer de inpassingenwensen rondom de Stevenshof gehonoreerd zouden worden,
  • Dit onderwerp echter wel herhaaldelijk aan de orde is geweest in raad en commissie[1],
  • Het college tijdens de bespreking hiervan in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 7 december 2017, heeft erkend dat het niet heeft voldaan aan zijn actieve informatieplicht aan de raad,
  • Het college de raad in dit geval dus niet adequaat heeft geïnformeerd over de besteding van en beschikbare gelden voor leefbaarheidsprojecten in de wijken,

Spreekt via deze motie haar treurnis uit over het handelen van het college.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

[1] Bijvoorbeeld op 5 oktober 2017 en bij de bespreking van de Tweede Bestuursrapportage op 7 en 9 november 2017.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer