Motie: Geen auto's op onze stoep!


13 september 2012

RV 12.0036 Bestemmingsplan Haagwegkwartier

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 september 2012,

Constaterende dat:

  • n het Haagwegkwartier Noord op diverse plaatsen stoepverbredingen functioneren als kleinschalige speelplekken;
  • deze stoepverbredingen een veilige oversteek voor kinderen mogelijk maken;
  • volgens het raadsvoorstel deze plekken zullen moeten wijken voor enkele parkeerplaatsen.

Overwegende dat:

  • omwonenden de wens te kennen hebben gegeven om de schaarse speelplekken in stand te houden;
  • kleinschalig speelplekken in de openbare ruimte vlakbij huis in een duidelijke behoefte voorzien;
  • buiten spelen voor kinderen belangrijk is voor hun ontwikkeling;
  • de speelmogelijkheden in het Haagwegkwartier verder uiterst beperkt zijn;
  • kinderen het recht hebben op een veilige speelplek vlakbij huis.

Verzoekt het college:

  • Het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat kleine kinderen op de verbrede stoepen kunnen blijven spelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Walter van Peijpe (GroenLinks)


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, D66, Christen Unie, CDA, PvdA, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Aan de slag met watertappunten

Lees verder

Motie: Ontmoedigingsbeleid niet-afbreekbare ballonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer