Motie: Hero­verweeg het snel­fietspad Nach­te­gaallaan


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

· Verschillende bezwaren zijn aandragen door buurtbewoners tegen het voorgenomen snelfietspad over de Nachtegaallaan;

Overwegende dat

· De wethouder aangaf dat hij de intentie heeft om een snelfietsroute aan te leggen op de Nachtegaallaan omdat dit onderdeel is van de Nota Herijking Fietsroutes;

· De nota Herijking Fietsroutes in 2013 is aangenomen, inmiddels al 7 jaar oud is en inspraak hierop ook al 7 jaar geleden heeft plaatsgevonden;

· Huidige wijkbewoners hun bezwaren en vragen niet kenbaar hebben kunnen maken, omdat de eerder geplande participatie-bijeenkomst met buurtbewoners niet door kon gaan;

Verzoekt het college

· De vraag of het snelfietspad er wel of niet moet komen, onderdeel te maken van het participatieproces met de buurt;

· Samen met de buurt te kijken naar eventuele alternatieve (snel)fietsroutes.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Wees transparant over negatieve gevolgen kunstgras

Lees verder

Motie: Naar een groene Kaasmarkt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer