Motie: R-Model


12 november 2019


De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- In het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen het R-Model niet is opgenomen;

- Het R-Model kan bijdragen aan het doel van de gemeente Leiden om de economie in 2050 volledig circulair te maken;

Overwegende dat

- De gemeente Leiden het (vergroten van het) gebruik van de R-en van circulariteit bij bedrijven wil stimuleren;

- De gemeente Leiden met het toepassen van het R-Model een belangrijke voorbeeldfunctie vervult voor bedrijven om hun producten en diensten circulair aan te bieden;

- De gemeente Leiden met het toepassen van het R-Model een belangrijke bijdrage levert aan de overstap naar een volledig circulaire economie in 2050;

- De overgang naar een circulaire economie urgent en noodzakelijk is omwille van dreigende grondstoffenschaarste en toenemende negatieve effecten op het milieu;

Verzoekt het college om

- Het R-Model te hanteren bij alle inkoopprocessen van de gemeente waar dit van toepassing zou kunnen zijn;

- De implementatie van het R-Model uiterlijk 1 april 2020 af te ronden;

- De toepassing van dit model terug te laten komen in alle raadsvoorstellen waarop dit van toepassing is.

Lianne Raat, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Leiden doet mee aan de Week zonder Vlees

Lees verder

Amendement: Doelstellingen Woonvisie 2020-2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer