Motie: Stop met kunstgras in parken


10 oktober 2016

RV 16.0101 Onderwerp: Programmabegroting 2017-2020

De Raad, bijeen op 10 november 2016,

Constaterende dat:

  • er in de afgelopen jaren kunstgrasvelden zijn aangelegd in de openbare ruimte, ook in parken;
  • Leiden de biodiversiteit wil stimuleren en Leiden wil vergroenen

Overwegende dat:

  • kunstgras geen enkele ecologische waarde toevoegt aan de openbare ruimte (het draagt niet bij aan de biodiversiteit, neemt geen fijnstof of CO2 op, lokt geen insecten aan)
  • kunstgras de plaats inneemt van foerageergebieden van in het wild levende dieren (vogels, zoogdieren en insecten)
  • parken schaarse stadsnatuur zijn, die voor zowel mensen als dieren geschikt dient te blijven, zonder één onderdeel daarvan permanent te reserveren voor sport, en dan met name voetbal.

Verzoekt het college:

  • per direct te stoppen met het aanleggen van nieuwe kunstgrasvelden in de openbare groen
  • indien er toch kunstgras aangelegd wordt, te zorgen voor natuurcompensatie in de directe omgeving
  • de bestaande kunstgrasvelden na afloop van hun economische afschrijving te vervangen door echt gras
  • na te gaan, welke andere mogelijkheden er zijn om velden bespeelbaar te houden, zoals drainage.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Christen Unie

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, CDA, SP, PvdA

Lees onze andere moties

Motie: Stop het pepernotenbeleid

Lees verder

Motie: Vreemd aan de orde van de dag Leiden Visreservaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer