Illegale kap broedboom Bos van Bosman


Indiendatum: jan. 2012

Afgelopen week (eind oktober 2011) is de broedboom van de bosuil in het Bos van Bosman omgehakt. Deze boom is enkele maanden geleden al vernield als broedplek. Daarover heb ik al eerder vragen gesteld. De antwoorden stelden mij niet gerust over het goenbeleid van de gemeente. N.a.v. de kap heb ik de volgende vragen:

1. Is hier een kapvergunning voor aangevraagd? Zo ja, waarom is deze verleend, aangezien de boom alleen kon omvallen op een niet in gebruik zijnd tennisveld (er klimmen weleens mensen onder de hekken door). Zo nee, erkent de gemeente dan dat zij hiermee illegaal heeft gehandeld?
(Op de gemeentesite heb ik geen aanvraag of verlening van kunnen zien: de actuele publicaties lopen vanaf 14-10, maar het archief is slechts bijgewerkt tot april 2011. De links naar deze publicaties werken bovendien niet.)

2. Hoe kan het zijn dat de gemeente willens en wetens een potentiele nestgelegenheid voor een zeldzame en beschermde roofvogel vernietigt? Welke visie op groenbeheer ligt hieraan ten grondslag?

3. Is de stadsbioloog om advies gevraagd bij het verlenen van deze kap? Zo ja, hoe is met dit advies omgegaan? Zo nee, is de wethouder bereid toe te zeggen dat voor elke aanvraag voor een kapvergunning de stadsbioloog om advies gevraagd wordt?

4. in het Bos van Bosman zijn verder geen broedmogelijkheden voor een bosuil. De bomen zijn daar eenvoudig niet oud genoeg voor - de laatsten zijn bij het "opknappen" van het bos in 2002 weggehaald. Is de gemeente bereid een uilenkast op te hangen in de hoop dat zich nieuwe uilen gaan vestigen?

5. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om te voorkomen dat in de toekomst nogmaals broedplaatsen van een beschermde vogelsoort kunnen worden aangetast?

in het verlengde hiervan:

6. Heeft de kap te maken gehad met de toekomstplannen voor het Bos van Bosman / Nieuweroord, waarbij volgens het voorontwerp bestemmingsplan een groot deel van het Bos zal verdwijnen?

7. In hoeverre is bij het opstellen van de twee onderhoudsbestekken voor het Bos van Bosman / Nieuweroord rekening gehouden met de bescherming van de voor Leiden bijzondere flora en fauna in het Bos van Bosman en Nieuweroord?

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 24 jan. 2012

1. Is hier een kapvergunning voor aangevraagd?

Ten tijde van de kap is geen vergunning aangevraagd, er was sprake van een situatie waar de veiligheid van de omgeving niet meer gegarandeerd kon worden. Direct langs de boom liggen tennisvelden die door studentenhuisvesting en omwonenden recreatief gebruikt worden. Ook loopt er een wandelpad direct langs de boom. Doordat de boom volledig aangetast was door witrot was er sprake van een acuut onveilige situatie.

Er is gehandeld naar de noodkap-procedure, waarbij direct de gevaarzetting weggenomen is. De hoofdtakken zijn verwijderd en de klimop is doorgesneden zodat de windbelasting op de stam gereduceerd is. Dit is een bestaande procedure die een beheerder in staat stelt direct gevaarlijke situaties te verhelpen. De gemeente heeft hiermee dus niet illegaal gehandeld. De dode stam is op een later tijdstip door afdeling VAG verwijdert. Achteraf is door afdeling Vastgoed & Grondzaken (VAG) een kapvergunning aangevraagd.

2. Hoe kan het zijn, dat de gemeente willens en wetens een potentiele nestgelegenheid voor een zeldzame en beschermde roofvogel vernietigd? Welke visie op groenbeheer ligt hieraan ten grondslag?

De gemeente heeft niet willens en wetens een potentiƫle nestgelegenheid van een beschermde vogel vernietigd. Bij het wegnemen van de gevaarzetting (kappen hoofdtakken) zijn zowel geen nesten als bosuilen aangetroffen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een ETW gecertificeerde hovenier (European Tree Worker). Deze hovenier is in de boom geklommen en heeft zeer zorgvuldig de takken er af gezaagd. Als er in deze boom bosuilen nestelden dan had hij zowel de vogels als het nest moeten aantreffen. Dit is niet het geval geweest.

Bij het definitief verwijderen van de dode stam zijn ook geen nesten en vogels aangetroffen.

3. Is de stadsbioloog om advies gevraagd bij het verlenen van deze kap? Zo ja, hoe is met dit advies omgegaan? Zo nee, is de wethouder bereid toe te zeggen dat voor elke aanvraag voor een kapvergunning de stadsbioloog om advies gevraagd wordt?

De stadsbioloog is niet betrokken geweest bij deze kap. De aannemer heeft gehandeld naar de flora en faunawet (algemene zorgplicht) en de daartoe vastgestelde gedragscode die gemeente Leiden hanteert. Door deze gedragscode is het niet nodig de stadsbioloog bij iedere kapvergunning (maar ook andere ingrepen in de openbare ruimte) te betrekken.

4. in het Bos van Bosman zijn verder geen broedmogelijkheden voor een bosuil. De bomen zijn daar eenvoudig niet oud genoeg voor - de laatsten zijn bij het "opknappen" van het bos in 2002 weggehaald. Is de gemeente bereid een uilenkast op te hangen in de hoop dat zich nieuwe uilen gaan vestigen?

De gemeente is bereid enkele uilenkasten op te hangen. Deze worden op 25-01-2012 op aanwijzing van de heren D. de Vos van de Partij Voor De Dieren en de heer C. Smeenk opgehangen.

5. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om te voorkomen dat in de toekomst nogmaals broedplaatsen van een beschermde vogelsoort kunnen worden aangetast?

Gemeente Leiden voert en blijft ook in de toekomst regelmatig inspecties uitvoeren aan haar bomenbestand. Bij deze inspecties kan het zo zijn dat er in de openbare ruimte wel eens een boom wordt aangetroffen die zodanig is aangetast dat hij elk moment kan omvallen. De boom vormt dan een direct gevaar voor de omgeving. Afhankelijk van de gevaarzetting wordt besloten binnen welke termijn deze boom weg moet en of hier een noodkap of reguliere kapvergunningsprocedure voor doorlopen kan worden.

Ongeacht welke procedure houdt de gemeente zich aan de gedragscode flora- en faunawet. Alleen in een noodgeval mag de gemeente hiervan afwijken en moet ze zich tot het uiterste inspannen om bijvoorbeeld broedende vogels niet te verstoren. Het valt dus niet uit te sluiten dat in de toekomst zich situaties voordoen waar veiligheid en natuur met elkaar in conflict komen.

in het verlengde hiervan:

6. Heeft de kap te maken gehad met de toekomstplannen voor het Bos van Bosman / Nieuweroord, waarbij volgens het voorontwerp bestemmingsplan een groot deel van het Bos zal verdwijnen?

De kap stond los van de toekomstplannen voor het Bos van Bosman / Nieuweroord

7. In hoeverre is bij het opstellen van de twee onderhoudsbestekken voor het Bos van Bosman / Nieuweroord rekening gehouden met de bescherming van de voor Leiden bijzondere flora en fauna in het Bos van Bosman en Nieuweroord?

Stedelijk Beheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Groen maakt een onderdeel uit van de openbare ruimte. Bij dit onderhoud spelen veel factoren een rol. Ecologie is een van die factoren, maar ook ambities ten aanzien van de onderhoudskwaliteit, veiligheid en beschikbare budgetten maken dat het onderhoud op een bepaalde wijze wordt uitgevoerd.

Voor het Bos van Bosman geldt dat er naar een zo ecologisch mogelijk beheer wordt gestreefd waarbij geen onnodige onderhoudsingrepen worden gepleegd. Er kan echter niet voorkomen worden dat zo nu en dan ingrepen plaatsvinden om de veiligheid te kunnen garanderen. Als er noodkap plaatsvindt dan is dat om de veiligheid te kunnen garanderen.

De afweging of noodkap moet plaatsvinden of niet zal ten allen tijden een ambtelijke afweging zijn. Stedelijk Beheer kan zich in een dergelijke situatie omwille van de tijd niet laten adviseren door derden.

Wel hoort Stedelijk Beheer zich net als iedere andere persoon of instantie te houden aan de Flora en Faunawet. Gemeente Leiden heeft voor ingrepen in de openbare ruimte een vastgestelde gedragscode. Deze gedragscode schrijft voor hoe te handelen bij bepaalde ingrepen. Derden die op regie van Stedelijk Beheer werkzaam zijn in de openbare ruimte krijgen een kopie van deze gedragscode en zullen zich hier aan moeten conformeren.

Tot slot, deze vragen worden ook beantwoord in de brief aan dhr Smeenk. Een kopie van de brief wordt voor de volledigheid ook bij deze beantwoording toegevoegd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Klimaatbestendigheid

Lees verder

Is de biodiversiteit in Leiden toegenomen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer