Schrif­te­lijke Vragen: Baggeren in natuurpark Crone­steyn en andere maat­re­gelen om de natuur te beschermen en te verste­vigen in dit park


Indiendatum: 24 mrt. 2021

Op 4 en 5 februari jl werden de sloten rond de Staringkade en het Schrijverspark gebaggerd. In de wintertijd vormt dit een ongewenste verstoring van vissen en amfibieën in ruste. Om die reden dient er bij een watertemperatuur lager dan 10 gr afgezien te worden van baggeren. Baggerwerkzaamheden kunnen het best uitgevoerd worden in de periode van 15 juli tot 1 november. Dit is de periode tussen de voortplanting en de winterrust van vissen en amfibieën en na het broedseizoen van watervogels.

In Park Cronesteyn werd in de eerste week van maart gebaggerd, terwijl met de waterbeheerder van de gemeente afgesproken was om dat niet na 28 februari te doen om te voorkomen dat broedende weidevogels als de grutto verstoord zouden worden. De grutto bleek hierdoor wel verstoord te zijn, maar is gelukkig wel terug gekeerd. Het schonen van de sloten dat drie maal per jaar gebeurd zorgt sowieso voor verstoring.

In Cronesteyn wordt gebaggerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, maar ook in opdracht van de gemeente Leiden. Het Hoogheemraadschap hanteert een ecologisch bagger beleid, waarbij niet alle vegetatie wordt weggehaald.

Helaas zij er ook andere vormen van verstoring in Cronesteyn. Zo zijn er loslopende honden, met als gevolg doodgebeten zwanen. Ook worden ganzen verjaagd door zogenaamde ‘verjagers’ op het door boer Jan van Dorp gepachte perceel (waar ’s-zomers koeien lopen zonder enige beschutting tegen de elementen), omdat de ganzen schade zouden veroorzaken aan het grasland.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Wat was de reden dat er in de wintertijd rond de Staringkade en het Schrijverspark is gebaggerd?

2. Bent U het met de Partij van de Dieren eens dat dit gezien de winterrust van vissen en amfibieën een slecht gekozen tijdstip is? Zo nee, waarom niet

3. Kan hier in de toekomst meer rekening mee worden gehouden. Zo nee, waarom niet.

4. Waarom is de afspraak om niet na 28 februari in Cronesteyn te baggeren niet gestand gedaan. Wat waren hiervoor de overwegingen?

5. Is het niet beter om ook in park Cronesteun de winterrust van vissen en amfibieën te respecteren?

6. Bent U het met de Partij voor de Dieren eens dat gezien de dramatische achteruitgang van de weidevogels, waaronder onze Nationale Vogel de grutto, we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat dit verder achteruit gaat?

7. Bent U bereid om in overleg te treden met het Hoogheemraadschap van Rijnland om tot een ecologisch bagger beleid voor Cronesteyn te komen? Immers deels wordt er in Cronesteyn gebaggerd door Rijnland en deels door de Gemeente. Rijnland hanteert een ecologisch bagger beleid, waarbij niet alle vegetatie wordt weggehaald.

8. Bent U bereid om maatregelen te nemen en zo nodig te handhaven om te voorkomen dat vogels doodgebeten worden door loslopende honden? Zo ja, welke maatregelen, zo nee, waarom niet.

9. Bent U bereid boer Jan van Dorp aan te spreken op het inzetten van verjagers, die niet alleen ganzen maar ook weidevogels verjagen. Zo nee, waarom niet.

10. Bent U het met de Partij voor de Dieren eens dat in een park als Cronesteyn een monocultuur van een grasland ten behoeve van het houden van koeien geen enkele toegevoegde waarde heeft als het gaat om biodiversiteit?

11. Bent U bereid de pachtovereenkomst te beëindigen en dit gebied te herstellen als een natuurwaarde en deel uit te laten maken van het park? Zo nee, waarom niet.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer