Schrif­te­lijke Vragen: Ratel­strips in de bomen op en rondom het Bio Science Park


Indiendatum: 4 mei 2021

Om te voorkomen dat vogels een nest gaan bouwen in de bomen aan de Zernikedreef zijn in deze bomen ratelstrips opgehangen. Over het losraken van deze strips hebben wij eerder een rondvraag gesteld in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid van 1 april 2021. Deze ratelstrips hangen niet alleen in de bomen aan de Zernikedreef, maar op diverse plekken op en rondom het Bio Science waaronder in de bomen achter het Universitair Sportcentrum. Ook in de bomen aan de Sandifortdreef die onlangs zijn gekapt hingen ratelstrips. Deze bomen zijn met ratelstrips en al gekapt en vervolgens naar wij begrepen hebben versnipperd.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Raat en Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de ratelstrips in de bomen op en rondom het Bio Science Park.

Sandifortdreef/nieuwbouw Schilperoortpark

1. Het kappen en versnipperen van de bomen aan de Sandifortdreef inclusief de ratelstrips is een zeer kwalijke zaak voor het milieu. De strips zijn in kleine stukjes afgebroken die mogelijk nog jarenlang in het milieu rondzwerven. De Partij voor de Dieren gaat ervan uit dat het niet de bedoeling is dat de bomen inclusief de strips werden gekapt, hoe heeft dit dan toch kunnen gebeuren?

2. Wie is er verantwoordelijk voor de veroorzaakte milieuschade door het kappen en versnipperen van de bomen inclusief ratelstrips? Indien dit niet de gemeente zelf is, is het college dan bereid om de verantwoordelijke hierop aan te spreken en te verzoeken de veroorzaakte schade ongedaan te maken?

In het geval de gemeente zelf verantwoordelijk is, worden de versnipperde ratelstrips opgeruimd waardoor de veroorzaakte schade aan het milieu ongedaan wordt gemaakt?

3. Is de omgevingsvergunning met kenmerk Z/20/1602052 de vergunning die voor de kap van deze bomen is verleend? Zo ja, dan ontvangen wij graag de onderliggende documenten?

4. Waarom is er door de gemeente Leiden een vergunning verleend om midden in het broedseizoen bomen te kappen? Waarom was het noodzakelijk dat de bomen midden in het broedseizoen werden gekapt? Kon dat niet vóór of ná het broedseizoen waardoor het niet noodzakelijk was om de ratelstrips in de bomen op te hangen?

Zernikedreef/Hartlijn

5. De Partij voor de Dieren heeft vernomen dat er toch een aantal bomen aan de Zernikedreef worden gekapt. Als wij goed geïnformeerd zijn gaat het om de bomen in de hoek van de Zernikedreef op onderstaande foto. Is dit juist? Om hoeveel bomen gaat het? Om welke bomen gaat het exact? Waarom worden deze bomen gekapt? Is hiervoor een kapvergunning verleend? Zo ja, welk kenmerk heeft deze kapvergunning en kan het college ons de onderliggende documenten toesturen?

Uit het raadsvoorstel met nummer 19.0034 maken wij niet op dat er bomen zouden worden gekapt aan de Zernikedreef. Ook in de beantwoording van de rondvraag is hier niet over

gesproken. De wethouder heeft het alleen over het verplaatsen van de bomen gehad. Wanneer is het verplaatsen van de bomen gewijzigd in het kappen van de bomen?

7. In het geval het klopt dat er bomen aan de Zernikedreef worden gekapt worden deze dan eerst ontdaan van de ratelstrips? Zo nee, waarom niet?

8. Wij hebben vernomen dat de andere bomen aan de Zernikedreef pas van het najaar worden verplant. Klopt dat? Zo ja, waarom zijn er dan ratelstrips in opgehangen, want het broedseizoen is dan al afgelopen? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het ophangen van ratelstrips in bomen die pas ná het broedseizoen worden verplaatst onnodig is? Zo nee, waarom niet?

9. Wethouder Dirkse heeft in zijn beantwoording van onze rondvraag in de commissie LB aangegeven dat er blijvend gecontroleerd wordt of de nog aanwezige ratelstrips goed bevestigd zijn. Bij elk bezoek aan de Zernikedreef komen wij nog rondzwervende ratelstrips tegen (10 of meer per keer). Hoe vaak is er sinds onze rondvraag op 1 april jl. nog gecontroleerd of de aanwezige linten goed bevestigd zijn? Worden de losgeraakte ratelstrips ook door de gemeente opgeruimd?

10. Het plaatsen van netten ter voorkoming van het nestelen van vogels is geen wenselijke oplossing, maar de ratelstrips zijn dat ook niet nu ze in grote getalen loslaten. Is het college bereid om naar een andere oplossing te zoeken die zowel dier- als milieuvriendelijk is voor toekomstige situaties waarin bomen per sé in het broedseizoen moeten worden gekapt?

Einsteinweg/Universitair Sportcentrum

11. In een aantal bomen achter en naast het Universitair Sportcentrum hangen ook ratelstrips, zie onderstaande foto. Waarom hangen deze strips daar? Worden deze bomen gekapt? Zo ja, vindt die kap plaatst in het broedseizoen? Zo nee, waarom hangen er dan ratelstrips in?

12. Kunt u aangeven welke kapvergunningen er zijn verleend cq. aangevraagd ten aanzien van de bomen achter en naast het Universitair Sportcentrum waarin de ratelstrips hangen? Kunt u ons alle onderliggende documenten van deze vergunningen sturen?

13. Wie is de eigenaar van de grond waarop de bomen achter en naast het Universitair Sportcentrum staan?

14. Is het college bereid om er alles aan te doen om te voorkomen dat de bomen inclusief de ratelstrips worden gekapt? Zo ja, welke actie(s) gaat zij ondernemen? Zo nee, waarom niet?

15. Waarom is er een vergunning met kenmerk Z/21/3241776 voor de extra kap van 14 bomen voor project MORE aangevraagd?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer