Schrif­te­lijke Vragen: Foute beleg­gingen van pensi­oen­fonds ABP


Indiendatum: 7 mrt. 2021

Afgelopen maandag publiceerde de Volkskrant het artikel ‘Oproep aan Wageningen Universiteit om foute beleggingen van pensioenfonds ABP aan te kaarten’. Uit dit artikel blijkt dat ambtenarenpensioenfonds ABP belegt in grote Braziliaanse vleesbedrijven. Volgens een Braziliaans onderzoek zijn juist deze drie bedrijven het meest betrokken bij de ontbossing en illegale houtkap ten behoeve van sojaplantages en illegale veehouderij.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over foute beleggingen van pensioenfonds ABP.

1. De pensioenen van ambtenaren van de gemeente Leiden zijn ondergebracht in het pensioenfonds ABP. Hoe verhouden de groene ambities van het college zich met de beleggingen die door pensioenfonds ABP worden gedaan in de Braziliaanse vleesbedrijven JBS, Marfrig en Minerva?
Antwoord: In het artikel waarnaar wordt verwezen, wordt het volgende gesteld over de betreffende vleesbedrijven: ‘Grote vleesbedrijven worden al meer dan twintig jaar beschuldigd van betrokkenheid bij het ontbossen van de Amazone en illegale houtkap’. Het moge duidelijk zijn dat praktijken met dergelijke gevolgen niet stroken met de
duurzame, circulaire samenleving waar de gemeente Leiden voor staat. ABP heeft haar beleggingsbeleid verwoord in het ‘document Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid ABP vanaf 2020’. Voor zover wij kunnen overzien passen de ambities van ABP zoals hierin weergegeven wél bij onze groene ambities. Gelet op het krantenartikel lijkt er echter een discrepantie te zijn tussen de ambities en de praktijk. En het is dus goed dat dit wordt aangekaart bij ABP, rechtstreeks en via werkgevers.

2. Is het college bereid om de foute beleggingen van pensioenfonds ABP aan te kaarten en ABP te vragen te stoppen met deze beleggingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: de Stichting ZPW (Zelfstandige Publieke Werkgevers), waar VNG aan deelneemt, coördineert, formuleert en communiceert de gezamenlijke belangen van de sectorwerkgevers van de onderwijssectoren en decentrale overheden, onder meer op gebied van pensioenen. ZPW stimuleert beleggen door ABP in maatschappelijke sectoren. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van ZPW om dit, ook namens onze gemeente, aan de orde te stellen. Wij zullen er bij de VNG op aandringen dat ZPW deze verantwoordelijkheid ook feitelijk oppakt en dit ter sprake brengt bij ABP.

ABP laat weten dat het prima is dat mensen een opvatting hebben over haar beleggingen en de bedrijven waar zij pensioengeld in steekt. “Wat wij regelmatig doen, is onze deelnemers vragen naar ons beleggingsbeleid.”

3. Zijn de ambtenaren die werken voor de gemeente Leiden, voor zover het college weet, de afgelopen jaren gevraagd om te reageren op c.q. mee te denken over het beleggingsbeleid van ABP?
Antwoord: Voor zover bekend zijn er geen individuele ambtenaren gevraagd om te reageren op c.q. mee te denken over het beleggingsbeleid van ABP, in ieder geval niet via de werkgever. Dat is ook minder logisch, gezien voornoemde rol van de stichting ZPW.

In een ander artikel ‘Pensioenfondsen kunnen laten zien dat kapitaal er ook is om de wereld te verbeteren’ in de Volkskrant van 3 maart 2021 staat dat het geld dat pensioenfondsen vertegenwoordigen, te weten 1.300 miljard euro, kan worden ingezet om een betere wereld te bevorderen.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bedrijven worden geprikkeld hun gedrag te veranderen als pensioenfondsen niet meer willen investeren in ondernemingen die vervuilen, hun werknemers slecht behandelen of andere maatschappelijk ongewenste activiteiten ontplooien? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: In het artikel in de Volkskrant van 1 maart stelt het ABP: ‘Als grote belegger hebben wij ook invloed. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken en bedrijven aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen’. Wij zijn het eens dat een grote investeerder als ABP invloed heeft op
ondernemingen.

5. Is het college bereid om pensioenfonds ABP actief te benaderen met het verzoek tot het wijzigen van hun beleggingsbeleid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet
Antwoord: Wij hebben de indruk dat het beleggingsbeleid in lijn is met onze groene ambities, maar dat er een discrepantie lijkt te zijn met de praktijk. Zie voorts ons antwoord bij vraag 2 over de rol van ZPW in deze.

Indiendatum: 7 mrt. 2021
Antwoorddatum: 23 apr. 2021

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer