Schrif­te­lijke Vragen Kap 44 bomen op Rhijnhof


Indiendatum: mei 2018

Partij voor de Dieren (initiatiefnemer), SP, Partij Sleutelstad, GroenLinks, Christen Unie en CDA

Op begraafplaats Rhijnhof werkt men gefaseerd aan een uitgebreide herinrichting. Onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een waterpartij, compleet met nieuwe brug, die in de komende tijd moet worden gerealiseerd. Om deze waterpartij met brug te realiseren moeten er 44 bomen worden gekapt. Alle bomen die gekapt moeten worden staan op de Groene Kaart.

De Partij voor de Dieren, SP, Partij Sleutelstad, GroenLinks, Christen Unie en CDA hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Bomen op de Groene Kaart mogen alleen gekapt worden als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Welk maatschappelijk belang wordt gediend door de kap van deze 44 bomen? Welk maatschappelijk belang komt in het gedrang als het ontwerp zo wordt aangepast dat de 44 bomen worden behouden?

2. Op welke wijze is geprobeerd om de bestaande bomen in het ontwerp te integreren?

A. Welke alternatieve ontwerpoplossingen (waarbij de bomen konden worden
behouden) zijn overwogen en waarom zijn deze verworpen?

B. Is overwogen om de vijver niet te vergroten en de brug niet aan te leggen? Zo nee:
waarom niet? Zo ja: wat waren de overwegingen die tot dit resultaat leidden?

3. Op welke wijze is de ecologische waarde die de 44 bomen leveren, gewaardeerd? Hoe wordt deze ecologische waarde gewogen ten opzichte van het plan om de vijver te vergroten en een brug aan te leggen?

4. Volgens het taxatierapport zijn 15 van de 44 bomen in voldoende mate verplantbaar. Echter in de vergunning wordt slechts gesproken over het verplanten van 1 boom. Waarom worden de andere 14 verplantbare bomen niet verplant?

5. Schuin tegenover Rhijnhof, aan de rand van de Bockhorst zijn onlangs veel nieuwe, jonge boompjes aangeplant tegen een schuin talud. Waarom zijn de 15 verplantbare bomen niet daar aangeplant?

6. Het achterliggende Masterplan Begraafplaats Rhijnhof, waarvan het uitbreiden van de waterpartij en aanleg van de brug een onderdeel is, dateert al uit 1998 en is in 2006 geactualiseerd. Is het college bereid een nieuwe actualisatie van de plannen te verlangen, zodat de plannen beter aansluiten bij de recente beleidsontwikkelingen zoals de Bomenverordening 2015, de Leidse duurzaamheidsagenda en het recente beleidsakkoord? Zo nee: waarom niet?


In het compensatieplan Bomen (zie http://ro.leiden.nl/planproces/planproces/plannen/NL.IMRO.0546.OV00110-/NL.IMRO.0546.OV00110-0201/b_NL.IMRO.0546.OV00110-0201_bd6.pdf) staat “Arcadis heeft zorgvuldig overwogen welke bomen een obstakel vormen voor de realisatie van fase T4 en de aanleg van Brug 2” en “Om fase T4 en de aanleg van Brug 2 te realiseren, vormen enkele bomen een obstakel en deze zullen gekapt moeten worden”. Uit het boomcompensatieplan blijkt tevens dat in het verleden al aangeplante bomen, worden opgevoerd als compensatie voor nog te kappen bomen. Zo worden de 34 bomen die in 2005/2006 werden aangeplant opgevoerd als compensatie voor de in 2018 te kappen bomen.

Waarom wordt in het boomcompensatie plan alleen uitgegaan van bomen als obstakel voor de plannen? Is hierover een gesprek gevoerd met de ontwerper of met Arcadis (als opsteller van het compensatieplan)?

Is het college het met de PvdD, SP, PS, GL, CU en CDA eens dat 10 jaar geleden aangeplante bomen niet kunnen dienen als compensatie voor toekomstige kap, maar dat compensatiebomen een directe link moeten hebben met de te kappen bomen? Waarom niet?

Is het college bereid om een tijdsbepaling in de Bomenverordening op te nemen, zo dat gekapte bomen binnen een bepaalde tijdsperiode voorafgaand of na afloop van de kap, gecompenseerd dienen te worden? Bijvoorbeeld: compensatie van gekapte bomen dient in elk geval binnen 2 jaar na de kap te gebeuren, ook kan compensatie tot 2 jaar voorafgaand aan de kap gebeuren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Antoine Teeuwen – Socialistische Partij

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Jos Olsthoorn – GroenLinks

Pieter Krol – Christen Unie

Joost Bleijie - CDA

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Kippen vangen als examenstunt 

Lees verder

Schriftelijke Vragen Maaien tijdens het broedseizoen en verstoren nesten van broedende vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer