Schrif­te­lijke Vragen Maaien tijdens het broed­seizoen en verstoren nesten van broedende vogels


Indiendatum: jun. 2018

Partij voor de Dieren

Geacht College,

Ten behoeve van het vernieuwen van beschoeiingen aan de Witte Singel zijn er maaiwerkzaamheden verricht, waarbij nesten van broedende watervogels zijn verstoord, c.q. vernield, en waardevolle planten zoals de rietorchis zijn vernield/ weggemaaid.

Het verstoren, verwijderen of vernielen van nesten is volgens de Wet Natuurbescherming verboden.

De Partij voor de Dieren stelt daarom de volgende vragen:

1. Was het bekend dat daar vogels broedden? Zo ja waarom is er toch opdracht gegeven om te maaien? Zo nee, waarom is dat niet onderzocht?

Antwoord: Ja, het was voorafgaand aan de werkzaamheden bekend dat hier een eend broedde. Dit is door de betreffende aannemer geconstateerd. Het nest is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd tegen beschadiging of verstoring. Na de uitvoering van de werkzaamheden is door waarneming geconstateerd dat de eend haar broedproces had voortgezet. Enkele dagen later bleken de eieren echter verdwenen te zijn en het nest verlaten. Of dit een rechtsreeks gevolg is van een eventuele verstoring of andere natuurlijke oorzaak kent, is niet aantoonbaar.

2. Was er een dringende en dwingende noodzaak om te maaien in het broedseizoen? Zo ja welke was die noodzaak? Zo nee, waarom heeft dit toch plaats kunnen vinden?

Antwoord: De beschoeiing aan de Witte Singel was aan het einde van haar levensduur en dringend aan vervanging toe. De benodigde financiële middelen zijn opgenomen in het Beheerplan Walmuren en Beschoeiingen 2017-2021. De werkzaamheden zijn aanbesteed in 2017 en de realisatie van het werk was geprogrammeerd voor 2018. Voorafgaand aan het werk is een Flora en Faunatoets uitgevoerd, waaruit bleek dat er geen flora en fauna aanwezig was met een beschermde status conform de nieuwe Wnb. Vervolgens is als onderdeel van het werkproces gemaaid om het mogelijk te maken de beschoeiing aan te brengen. Het aanbrengen van de beschoeiing gebeurt daarbij overigens vanaf het water, om de walkanten zoveel mogelijk te ontzien. De verwachting was dat met de mitigerende maatregelen voorafgaand aan het maaien het broedproces van de eend niet verstoord zou worden.

3. Welke maatregelen denkt u te nemen om te voorkomen dat dit in de toekomst weer kan gebeuren, te meer omdat dit niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt?

Antwoord: Er zullen ook in de toekomst flora en faunatoetsen uitgevoerd worden voorafgaand aan groot onderhoud of vervangingen van beschoeiingen. Vervolgens wordt bij de planning van de werkzaamheden beter gecontroleerd of werkzaamheden met een verstorende invloed op flora en fauna tijdens het broedseizoen uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zullen -als nesten gedetecteerd worden-, beschermende maatregelen genomen worden om verstoring tot een absoluut minimum te beperken.

4. Is er een maaibeleid ten aanzien van oevers? Zo ja, waaruit bestaat dit beleid, zo nee waarom niet.

Antwoord: Er is geen vastgelegd maaibeleid. Er is wel een regulier maairegime voor oevers. Langs oevers, bijvoorbeeld de Zoeterwoudse Singel en Witte Singel, wordt bij reguliere maaiwerkzaamheden een strook van een meter strook ruigte niet gemaaid. In het najaar (eind september-half oktober) wordt ook deze strook gemaaid zodat dit voor de winter nog iets aan kan groeien en de strook niet zo kaal de winter in gaat. Meestal worden die stroken dus een keer per jaar gemaaid. Op oevers waar veel recreatie plaatsvindt, is dit niet mogelijk en doen we dit niet. De gazons worden afhankelijk van het weer tussen de 25 en 30 keer per jaar gemaaid. Gazons waar bollen staan maaien we pas als bollenloof is afgestorven, dat betekent dan ongeveer 15 maaironden per jaar.


5. Behoort het verrichten van een flora en fauna toets tot het standaard beleid? Zo ja, waarom is dit nu niet gebeurd, zo nee bent U bereid dit hierin op te nemen.

Antwoord: Ja, het is standaard om voorafgaand aan werkzaamheden die een verstorend effect op flora en fauna kunnen hebben, een flora en faunatoets uit te voeren. Voor de betreffende werkzaamheden is op 28 juni 2017 een flora en faunatoets uitgevoerd. Uiteraard is het college zich er van bewust dat bij uitvoering van de werkzaamheden in juni 2018 een actualisering van de toets uitgevoerd had moeten worden om de actuele situatie in beeld te brengen. Dit is helaas niet gebeurd. In de toekomst gebeurt dit wel.

6. Is het college bereid om geen opdrachten meer te verstrekken voor werkzaamheden tijdens het broedseizoen waarbij maaiwerkzaamheden, of andere activiteiten worden verricht, die mogelijk nesten en broedende vogels kunnen verstoren?

Antwoord: De flora en faunatoets is bedoeld om in beeld te brengen welke natuurwaarden binnen en in de directe omgeving van een gebied waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden aanwezig zijn en welke vervolgstappen eventueel nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. In de flora- en faunatoets worden vervolgens, indien van toepassing, mitigerende maatregelen opgenomen voor het uitvoeren van betreffende werkzaamheden. Het is de gewoonte deze mitigerende maatregelen op te volgen. Het college is van mening dat bij werkzaamheden tijdens het broedseizoen (maar ook daarbuiten) zorgvuldig gehandeld dient te worden ten aanzien van flora en fauna. Maar ook dat, indien de aanbevelingen en mitigerende maatregelen uit de flora en faunatoets worden opgevolgd, het mogelijk moet zijn tijdens het broedseizoen werkzaamheden uit te voeren.


Op de foto’s is te zien hoe het nest van een broedende watervogel is verstoord door de beschermende planten rondom het nest weg te maaien. Inmiddels heeft de eend het nest verlaten vanwege de aanhoudende verstoringen.


Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Kap 44 bomen op Rhijnhof

Lees verder

Schriftelijke Vragen over stoppen subsidie Leiden Helpt (i.s.m. SP)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer