Schrif­te­lijke Vragen Maaien tijdens het broed­seizoen en verstoren nesten van broedende vogels


Partij voor de Dieren

Geacht College,

Ten behoeve van het vernieuwen van beschoeiingen aan de Witte Singel zijn er maaiwerkzaamheden verricht, waarbij nesten van broedende watervogels zijn verstoord, c.q. vernield, en waardevolle planten zoals de rietorchis zijn vernield/ weggemaaid.

Het verstoren, verwijderen of vernielen van nesten is volgens de Wet Natuurbescherming verboden.

De Partij voor de Dieren stelt daarom de volgende vragen:

1. Was het bekend dat daar vogels broedden? Zo ja waarom is er toch opdracht gegeven om te maaien? Zo nee, waarom is dat niet onderzocht?

2. Was er een dringende en dwingende noodzaak om te maaien in het broedseizoen? Zo ja welke was die noodzaak? Zo nee, waarom heeft dit toch plaats kunnen vinden?

3. Welke maatregelen denkt u te nemen om te voorkomen dat dit in de toekomst weer kan gebeuren, te meer omdat dit niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt?

4. Is er een maaibeleid ten aanzien van oevers? Zo ja, waaruit bestaat dit beleid, zo nee waarom niet.

5. Behoort het verrichten van een flora en fauna toets tot het standaard beleid? Zo ja, waarom is dit nu niet gebeurd, zo nee bent U bereid dit hierin op te nemen.

6. Is het college bereid om geen opdrachten meer te verstrekken voor werkzaamheden tijdens het broedseizoen waarbij maaiwerkzaamheden, of andere activiteiten worden verricht, die mogelijk nesten en broedende vogels kunnen verstoren?

Op de foto’s is te zien hoe het nest van een broedende watervogel is verstoord door de beschermende planten rondom het nest weg te maaien. Inmiddels heeft de eend het nest verlaten vanwege de aanhoudende verstoringen.


Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer