Schrif­te­lijke Vragen over stoppen subsidie Leiden Helpt (i.s.m. SP)


Indiendatum: aug. 2018

In het Leidse nieuws gisteren was te lezen dat Stichting Leiden Helpt vanaf volgend jaar geen subsidie meer zal ontvangen van de Gemeente om de huurkosten van het pand te kunnen betalen. Dit zal dan ook volgens de organisatie Leiden tot een noodgedwongen stop van een organisatie die veel doet voor mensen in armoede in Leiden. Wij hebben hier dan ook een aantal vragen over:

1. Klopt het dat de subsidie voor Stichting Leiden Helpt vanaf volgend jaar door de Gemeente wordt stopgezet? En zo ja vanaf welke datum?

Antwoord: Ja dat klopt, vanaf 1 juli 2019 wordt de opstartsubsidie beëindigd.

2. Is het waar dat de Gemeente Leiden aan Stichting Leiden Helpt heeft
aangegeven dat de stichting niet meer nodig is omdat er geen armoede meer is
in Leiden?

Antwoord: Nee, het stopzetten van de subsidie heeft niets te maken met het feit
dat er geen armoede meer is in Leiden.
Het College heeft vanaf het begin van de
verhuizing naar de huidige locatie altijd
aangegeven dat het tijdelijke financiële ondersteuning betrof, in de vorm van een opstartsubsidie. Het doel van de
opstartsubsidie was om de Stichting Leiden Helpt op eigen benen te laten staan.

Het College wil - zoals aangekondigd in het beleidsakkoord – stevig inzetten op
het terugdringen van armoede. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om mee te
doen. Daarom zijn we bezig met een nieuw armoede- en minimabeleid.. Het
accent verschuift van algemene voorzieningen voor iedereen met een inkomen tot
120 procent naar maatwerk voor inwoners die als gevolg van een laag inkomen
ondersteuning nodig hebben. De inzet zal gericht zijn op het meedoen. Het
kinderarmoedebeleid wordt integraal onderdeel van het armoedebeleid. Partners
in de stad worden uitdrukkelijk bij de voorbereiding en de uitvoering van het
beleid betrokken. Ook Leiden Helpt is van harte uitgenodigd om mee te denken.

3. Is Stichting Leiden Helpt al eerder op de hoogte gebracht van het stopzetten van deze subsidie voor volgend jaar? En zo niet waarom komt de Gemeente pas op dit moment met het nieuws?

Antwoord: Ja middels een brief van 31 augustus 2016 waarin stond dat we voor
2017 nog eenmaal de opstartsubsidie zouden verstrekken en op 13 juli van dit jaar
hebben we de Stichting geïnformeerd dat de subsidie per 1 juli 2019 wordt
beëindigd.

4. Wat is het bedrag dat Stichting Leiden Helpt uit subsidies ontvangt voor de huur
van het pand?

Antwoord: Aan huur inclusief de nutskosten werd voor 2018 in totaal € 23.000,-
toegekend.

5. Wat is de motivatie van het College om deze subsidie stop te zetten vanaf
volgend jaar?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 2.

6. Deelt het College met ons de mening dat Stichting Leiden Helpt wel degelijk van
toegevoegde waarde is in het bestrijden van armoede in Leiden?

Antwoord: Wij waarderen de inzet van een stichting zoals Leiden Helpt. Zie
verder antwoord 2.

7. Deelt het College de mening dat het stopzetten van deze subsidie niet
bevorderlijk zal zijn voor het bestrijden van armoede in Leiden en zelfs zou
kunnen bijdragen aan meer armoede?

Antwoord: Wij hebben geen onderzoek gedaan naar het effect dat de Stichting Leiden Helpt heeft bij het tegengaan van armoede. Op deze vraag kunnen we nu
dus lastig antwoord geven. De voorwaarden die wij hebben gesteld bij het
verstrekken van de opstartsubsidie was om te komen tot een vergaande
samenwerking om zodoende ook kosten te kunnen besparen, dat is helaas
onvoldoende gelukt.

8. Is het College van mening dat ruilbibliotheken, en zaken als een kledingbank
en speelgoedbank goede voorbeelden zijn van hergebruik van materialen? Is
het College er mee eens dat het verspilling helpt voorkomen en op die manier
bijdraagt aan een beperking van de hoeveel afval, maar ook de uitputting van
de aardse hulpbronnen beperkt en zo dus bijdraagt aan een beter milieu?

Antwoord: Het College is van mening dat deze initiatieven een nuttige bijdrage
leveren aan hergebruik en het beperken van de hoeveelheid afval.

9. Indien besloten is de subsidie stop te zetten, kan dit besluit teruggedraaid
worden?

Antwoord: het College stelt op basis van nieuw beleid voor hoe subsidies worden
ingezet.

10. Deelt het College de mening dat een besluit om de subsidie voor Stichting
Leiden Helpt stop te zetten, haaks staat op het beleidsakkoord, waarin staat dat
bij het armoedebeleid gestreefd wordt naar het wegnemen van
belemmeringen voor participatie en niet richt op inkomensondersteuning?

Antwoord: Nee, die mening delen wij niet. In het beleidsakkoord staat dat het
minima- en armoedebeleid wordt heroverwogen. Wij streven ernaar dat het
nieuwe beleid effectiever zal zijn en gericht op meedoen. Zoals aangegeven in het
antwoord op vraag 2 zullen alle partners betrokken worden bij de vormgeving
van het nieuwe beleid. Het is nog niet bekend welke organisaties een rol gaan
krijgen in het daarna uitvoeren van dat nieuwe beleid.

11. Is er bekend hoeveel mensen of gezinnen in de Leidse regio worden geholpen
door Stichting Leiden Helpt? En hoeveel daarvan kunnen er bij het wegvallen
van de Stichting Leiden Helpt dezelfde hulp krijgen bij andere organisaties?

Antwoord: Wij hebben als College geen exacte cijfers over het aantal (unieke)
personen dat de stichting bereikt. Er zijn vele partijen in Leiden die een rol spelen
om armoede in onze stad tegen te gaan. Zij worden betrokken bij het bepalen van
het nieuwe beleid. Daartoe wordt dit najaar een bijeenkomst met hen
georganiseerd om de eerste contouren van het nieuwe armoede- en minimabeleid
te bespreken. Op basis van dit nieuwe beleid worden nieuwe afspraken gemaakt
over de rol, inzet en financiering van betrokken partijen.

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 20 sep. 2018

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer