Schrif­te­lijke Vragen Beschutting voor dieren in de Oost­vliet­polder


Indiendatum: sep. 2018

1. Klopt het dat de gemeente Leiden gronden in de Oostvlietpolder in eigendom heeft, die beheerd worden door de stichting Zuid Hollands Landschap?

Antwoord:
Ja, dat klopt. De gronden van het Vogelhof en het Bijenhof in de Oostvlietpolder zijn in eigendom van de gemeente Leiden en worden beheerd door het Zuid Hollands Landschap. Hiertoe hebben de gemeente en het Zuid Hollands Landschap een beheerovereenkomst afgesloten tot 2030.

2. Zo ja, bent U bereid Zuid Hollands Landschap erop aan te spreken maatregelen te nemen om tot voldoende beschutting te komen?

Antwoord:
We willen dat niet vastleggen in een contract. In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat het Zuid Hollands Landschap namens de gemeente Leiden gronden mag verpachten in de vorm van geliberaliseerde pacht, telkens voor de duur van 1 jaar. In het Vogelhof zijn drie pachters actief, zij laten schapen, koeien en incidenteel paarden grazen in het gebied. Binnen de geliberaliseerde pacht is de pachter (de eigenaar van het vee) integraal verantwoordelijk voor het dierenwelzijn en eventuele schade aan/ door de dieren. Dat is inclusief het tijdig binnenhalen van de dieren. Het Zuid Hollands Landschap kan de erfpachters wel aanspreken op een goede zorg voor de dieren. In het Vogelhof zijn weinig beschuttingsmogelijkheden aanwezig in verband met de aantrekkende werking van bomen en bouwwerken op roofvogels die de eieren van weidevogels eten. De aanleg van dergelijke voorzieningen is strijdig met de weidevogeldoelstelling in dit gebied.

3. Bestaan er afspraken met de gebruikers van deze gronden over het voorzien van beschutting voor de dieren die er grazen.

Antwoord:
Nee. Wel is in de algemene voorwaarden van de pachtovereenkomst van het Zuid Hollands Landschap met de pachters een expliciete voorwaarde opgenomen over drinkwater voor vee. Het is vanzelfsprekend van belang dat de veehouders zorgen voor voldoende drinkwater ten tijde droogte en hitte, omdat het waterpeil in de sloten dan zakt en mogelijk niet meer bereikbaar is voor het vee.

4. Zo nee, zijn er andere maatregelen denkbaar om tot meer beschutting te komen voor de dieren die er verblijven?

Antwoord:
Ja, die zijn denkbaar. Echter, vanuit de weidevogeldoelstelling in het Vogelhof is beschutting in de vorm van bomen onwenselijk vanwege de aanwezigheid van predatoren in bomen. In het Bijenhof is het wel mogelijk om beschutte plekken onder bomen aan te wijzen, maar in dit gebied zijn geen pachtovereenkomsten afgesloten en daarmee niet te realiseren. De wenselijkheid van begrazing in fase 2 zal worden onderzocht en meegenomen in de evaluatie van het beheerplan die in 2018 plaatsvindt.

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 28 aug. 2018

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen over stoppen subsidie Leiden Helpt (i.s.m. SP)

Lees verder

Schriftelijke Vragen Bomenkap Vlietweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer