Schrif­te­lijke Vragen Bomenkap Vlietweg


Op 6 september 2018 werden bewoners van de Vlietweg opgeschrikt door de onaangekondigde kap van bomen aan de Vlietweg (het perceel dat ligt op de kruising van de Vlietweg en de toegangsweg naar tuinvereniging Oostvliet). Omwonenden waren niet over de voorgenomen kap geïnformeerd.

Navraag bij het Zuid-Hollands Landschap (hierna ZHL) leerde het volgende1: ZHL heeft het beheer van het perceel op 1 september 2018 in opdracht van de gemeente Leiden op zich genomen. Een boswachter van ZHL heeft tijdens een visuele inspectie bepaald dat er 10 – 15 essen op het perceel gerooid moesten worden, omdat zij zouden lijden aan de Essentaksterfte. Er bestaat geen schriftelijke onderbouwing van deze beoordeling.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Christen Unie, D66, Partij Sleutelstad, PvdA en SP de volgende vragen aan het college:

 1. Was het college op de hoogte van de voorgenomen kap van de essen aan de Vlietweg? Zo ja: hoe heeft het college gecontroleerd of de voorgenomen kap goed onderbouwd was, de juiste vergunningen waren aangevraagd en of de communicatie met belanghebbenden op orde was? Zo nee: is het college het met de vragenstellers eens dat de informatievoorziening en afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tekort is geschoten? Hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?
 2. Was hier sprake van noodkap? Is er toestemming voor noodkap gegeven door de burgemeester? Waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van een noodkapsituatie?
 3. Welke Leidse gronden worden beheerd door ZHL? Op welke wijze is dit beheer formeel geregeld (samenwerkingsovereenkomst/ beheerovereenkomst/ opdracht)? Welke taken, verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan ZHL? Kunnen wij deze samenwerkingsovereenkomst inzien?
 4. Hoe houdt de gemeente Leiden de regie over het beheer door ZHL? Is er bijvoorbeeld een meldingsplicht voor bepaalde voorgenomen maatregelen (zoals kap)?
 5. Wordt in de samenwerkingsovereenkomst met ZHL de opdrachtnemer verplicht tot het voeren van adequate communicatie met belanghebbenden? Wat gaat het college doen nu ZHL daarin tekort is geschoten?
 6. Vindt het college dat de Leidse natuurbeschermingsdoelen in dit geval voldoende tot uitdrukking zijn gekomen in het handelen van ZHL? Zo nee: Is het college bereid om de overeenkomst met ZHL hierop aan te scherpen?
 7. Is het college bereid om alle gebieden die worden beheerd door externe partijen (zoals ZHL) automatisch op de Groene Kaart te plaatsen?
 8. De beoordeling dat de essen ziek waren is blijkbaar gedaan door de lokale boswachter van ZHL, zonder documentatie of schriftelijke onderbouwing. Vindt het college deze werkwijze, waarbij geen bezwaar of second-opinion mogelijk is, wenselijk? Zo ja: waarom? Zo nee: is het college bereid om de samenwerkingsovereenkomst met ZHL hierop aan te passen?
 9. Is het college bereid om compensatie (bij voorkeur boomcompensatie, anders een storting in het Bomenfonds) voor de gekapte bomen te eisen van ZHL? Zo nee: waarom niet?


ZHL geeft in het gesprek aan dat de Leidse bomenverordening ter plaatse niet geldt, maar dat de Boswet van toepassing zou zijn. In 2016 echter2, heeft de Leidse gemeenteraad bepaald dat de bebouwde kom (zoals bedoeld in de toenmalige Boswet) samenvalt met de gemeentegrenzen. Daarmee vallen alle bomen op Leidse grondgebied onder de Bomenverordening 2015 en niet onder de Boswet3.

 1. Klopt het dat alle bomen op Leids grondgebied vallen onder de Leidse bomenverordening? Zo ja, is het college bereid om dit onder de aandacht te brengen van ZHL? Zo nee, kunt u uitleggen op welke manier we de woorden van oud-wethouder Laudy dan moeten interpreteren (zie https://sleutelstad.nl/2015/09/29/gemeente-wil-bomen-beter-beschermen/)?
 2. Hoe verhoudt zich dit tot de huidige wet Natuurbescherming?
 3. Vindt het college dat de gekapte essen vergunningsplichtig zijn onder de Leidse bomenverordening? Zo nee: vindt het college dit een wenselijke situatie? Is het mogelijk regelgeving zo aan te passen dat bomen in vergelijkbare situaties wel kapvergunningsplichtig zijn?


ZHL stelt dat de essen gekapt moesten worden omdat ze besmet zouden zijn met de Essentaksterfte. Uit onderzoek van de WUR blijkt dat niet alle essen even vatbaar zijn voor de Essentaksterfte en ook dat besmette bomen weer kunnen genezen5.

 1. Wat is het gemeentelijk beleid ten aanzien van kapaanvragen die worden ingediend voor essen die besmet zouden zijn met de Essentaksterfte?
 2. Hoe wordt omgegaan met mogelijke genezing van bomen? Is in dit geval gekeken of de mogelijk besmette bomen weer konden genezen?
 3. Op welke wijze wordt de Essentaksterfte onder essen aangetoond? Wie mag de diagnose stellen en moeten hierbij vitaliteitsrapportages of andere controleerbare rapportages worden opgesteld?

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Jos Olsthoorn – GroenLinks

Pieter Krol – Christen Unie

Antje Jordan – D66

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Abdelhaq Jermoumi – Partij van de Arbeid

Antoine Theeuwen - SP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer