Schrif­te­lijke vragen zebra­paden in Leiden


Indiendatum: feb. 2014

De Partij voor de Dieren ziet met lede ogen aan dat het college het autoverkeer in en om Leiden aan alle kanten faciliteert. Voetganger komen er in Leiden echter bekaaid van af. Het gedrag van andere weggebruikers baart ons zorgen. Stoppen voor een zebrapad lijkt eerder uitzondering dan regel.

Mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door de het onderhoud en de verlichting van zebrapaden. De foto’s laten zien dat het onderhoud op veel plaatsen ernstig te wensen overlaat. Vlak over de gemeentegrens is het vaak al veel beter.

Een ander punt is de willekeurige vorm van verlichting bij een zebrapad: soms een straatlantaren, soms een lichtbak met het zebrateken erboven, die al dan niet licht op de zebra schijnt. Soms niets. In Rotterdam zijn sommige zebra’s voorzien van ledlampjes op de strepen, die aangaan zodra iemand vlakbij de zebra komt. Het kan dus veel beter.

We hebben een overzicht gemaakt van enkele onveilige plaatsen en bieden die u in de bijlage aan.

Onze vragen voor het college zijn de volgende:

1. Op welke manier stimuleert de gemeente het voetgangersverkeer, nu en in de toekomst?

2. Klopt het dat de staat van onderhoud van zebrapaden in veel gevallen ronduit slecht is?

3. Kent u de situatie in Rotterdam? Is het een idee om zebrapaden te voorzien van reflectoren? Mogelijk, om extra attentie te kweken zelfs in de vorm van een zebra?

4. Hoe kan de zichtbaarheid/verlichting van zebrapaden worden verbeterd?

5. Hoe zou het gedrag van overige weggebruikers t.a.v. voetgangers die willen oversteken kunnen worden verbeterd? Welke rol ziet de gemeente hierin?

Indiendatum: feb. 2014
Antwoorddatum: 4 mrt. 2014

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid D. de Vos (PvdD) inzake Zebrapaden in Leiden (6 februari 2014).

1. Op welke manier stimuleert de gemeente het voetgangersverkeer, nu en in de toekomst?

Voor het ontwerp van de openbare ruimte is een handboek vastgesteld. Hierin zijn minimale maten en obstakelvrije doorgangsbreedten bepaald voor trottoirs, waarbij onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot de situatie en functie van de straat. Voor diverse typen wegen zijn inrichtingsprofielen opgesteld. In herinrichtingsplannen wordt bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid en afwikkeling van het voetgangersverkeer, zeker op plaatsen waar zich belangrijke loopstromen bevinden. Voorbeelden daarvan zijn de herprofilering van de Stationsweg en (de gemeenteraad behandelde voorstellen voor) de herinrichting van de Breestraat.

Onderdeel van de transformatie Binnenstad is het optimaliseren van looproutes tussen parkeergarages en de binnenstad een belangrijk onderdeel. Voor de meer beleidsmatige concretisering wordt hier kortheidshalve verwezen naar het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Leiden (raadsbesluit 12.0084) en het daarin genoemde project Opwaardering looproutes (PB-16). Daarnaast speelt de gemeente in op meldingen en klachten uit de stad.

2. Klopt het dat de staat van onderhoud van zebrapaden in veel gevallen ronduit slecht is?

Wij onderkennen dat er meerdere locaties zijn waar zebrapaden er slecht bij liggen. Daarom is eind december 2013 gestart met het inventariseren van de kwaliteit van de markeringen. In maart 2014verwachten we een beeld te hebben van alle slechte locaties in Leiden. Op basis daarvan wordt een raming gemaakt van de kosten en afhankelijk van de hoogte daarvan zal een prioritering bepaald worden. Daarbij zal de focus liggen op markeringen met een juridische status, zoals zebrapaden, haaientanden en stopstrepen. Indien er te weinig budget is om al het noodzakelijk onderhoud te doen zullen wij dit aanmelden.

Het is overigens voor iedere burger mogelijk om slechte locaties te melden via het Klant Contact Centrum. Vooruitlopend op de inventarisatie is gestart met een raamovereenkomst voor het onderhoud aan markeringen op basis waarvan sneller kan worden ingespeeld op het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. In de raamovereenkomsten zijn besteksposten opgenomen voor het aanbrengen van reflecterend (themoplastisch) markeringsmateriaal voor onder andere zebra’s en haaientanden.

3. Kent u de situatie in Rotterdam? Is het een idee om zebrapaden te voorzien van reflectoren? Mogelijk, om extra attentie te kweken zelfs in de vorm van een zebra?

In Rotterdam wordt een pilot uitgevoerd op een zebrapad, waarbij voor het zebrapad een rij met leds oplicht wanneer een voetganger wil oversteken. Wij zullen de pilot en de evaluatie die bij zo’n pilot hoort met belangstelling volgen, waarbij ook het kostenaspect van een dergelijke maatregel moet worden meegenomen.

Wij verwachten niet dat het aanbrengen van een zebrapad in de vorm van een zebra tot extra attentie op de overstekende voetganger zal leiden. Daarenboven is de verschijningsvorm van een zebrapad aan eisen gebonden. Een zebrapad in de vorm van een zebra zal geen rechtsgeldigheid hebben.

4.Hoe kan de zichtbaarheid/verlichting van zebrapaden worden verbeterd?

Een goed aangebracht zebrapad is, in combinatie met de vereiste borden goed zichtbaar, ook bij duisternis. Het niveau van de straatverlichting in combinatie met de aanlichting van koplampen garandeert in principe een goede zichtbaarheid van het zebrapad. Sommige zebrapaden liggen op een locatie waar ze niet goed waarneembaar zijn vanwege het verloop van de weg. Bij asfalt- en herbestratingswerkzaamheden wordt per locatie heroverwogen of dit zich voordoet en wordt, indien nodig overwogen / voorgesteld zo’n zebrapad te verwijderen. Hiervoor is het nodig een verkeersbesluit te nemen.

Er zijn echter situaties die om extra attentie vragen. Zo wordt er bij zebrapaden bij schoolomgevingen vaak gekozen voor een verlicht bord boven het zebrapad, eventueel met een lichtbak. Dit omdat de aandacht op het verkeer in zo’n omgeving gemakkelijk wordt afgeleid.

Voorts is goed onderhoud van de markering van belang, zo-ook de kwaliteit van de markering. Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

5.Hoe zou het gedrag van overige weggebruikers t.a.v. voetgangers die willen oversteken kunnen worden verbeterd? Welke rol ziet de gemeente hierin?

Naast de inrichtingsprincipes zoals die zijn aangegeven in het handboek Openbare Ruimte, worden ook de inrichtingsprincipes van ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ (DVV) gehanteerd. Dit is een landelijk geaccepteerde manier van inrichten waarbij het uitgangspunt is dat het gewenste gedrag van de verkeersdeelnemer zoveel mogelijk voortvloeit uit de inrichting van de weg. Zo zullen verblijfsgebieden die ingericht zijn als dertigkilometergebied nauwelijks gedragsproblemen kennen tussen weggebruikers en voetgangers die willen oversteken. Nog niet alle straten in Leiden zijn ingericht volgens dit principe. Bij herinrichtingen worden echter steeds meer straten met een verblijfsfunctie volgens DVV getransformeerd. Op de wegen van een hogere orde moet gedrag voor wat betreft het oversteken worden afgedwongen door middel van verkeersvoorzieningen zoals verkeersregelinstallaties, voorrangsregelingen en oversteekplaatsen. Hiervoor past de gemeente ook de principes van DVV toe.

Door middel van een programma ‘verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen’ wordt in de omgeving van scholen extra aandacht besteed aan oversteekbaarheid.

Met betrekking tot voorlichting en educatie ziet de gemeente geen actieve rol om verkeersgedrag te beïnvloeden. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland organiseert allerlei campagnes omtrent verkeersgedrag. Momenteel zijn er geen campagnes gepland rondom verkeersgedrag tussen overstekende voetgangers en overige weggebruikers.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer