Verbod vuurwerk in parken


Indiendatum: nov. 2011

Vuurwerk vormt een toenemend probleem. Het zorgt voor overlast, voor milieuschade, voor gezondheidsproblemen en is een ramp voor dieren. De Partij voor de Dieren streeft naar een verbod op vuurwerk en wil een start maken met een eerste inperking. Vandaar dat wij de volgende vragen aan u willen voorleggen.

1. Is het college bereid om de verkoopperiode voor vuurwerk te bekorten en de tijd voor het afsteken in te perken? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om een vuurwerkverbod in te stellen voor parken en groenstroken, om in elk geval dieren in het wild te ontzien? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid voorlichting te geven aan burgers over de onderstaande nadelen van vuurwerk en zo tegenwicht te bieden aan de gelikte folders van de vuurwerkbranche? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe valt het gedoogbeleid t.a.v. vuurwerk te rijmen met het streven van een gemeente die de biodiversiteitshoofstad van Europa wil zijn?

Toelichting:

1. Geen feest voor iedereen
Van vuurwerk heeft een aantal mensen een (kortdurend) plezier. Dat weegt volgens de Partij voor de Dieren niet op tegen de last die anderen, mensen en dieren, hebben van het vuurwerk. Uit onderzoek van Peil.nl blijkt dat maar liefst 48% van de Nederlanders voor een verbod op consumentenvuurwerk is, terwijl 45% tegen is. 7% is neutraal. Uit het onderzoek blijkt ook nog eens dat 31 procent van de ondervraagden zich onveilig voelt op straat wanneer vuurwerk afgestoken wordt. Bron: www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/01_januari/06/vrijetijd_lifestyle/106_0930_vuurwerkverbod_onderzoek.xml

2. Enstige schade aan milieu en volkgezondheid
Volgens onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) raakt de lucht in de Nieuwjaarsnacht verontreinigd met roet, zwaveldioxide, stikstofoxiden en stofdeeltjes. Water en grond raken verontreinigd met giftige metalen zoals koper, antimoon, strontium en barium. In oktober 2011 heeft Natuur en Milieu geconcludeerd dat Nederland het smerigste land van Europa is. Het rapport van natuur en Milieu stelt voorts dat de gezondheidsschade door luchtverontreiniging de samenleving veel geld kost en leidt tot verhoging van ziektekostenpremies en belastingen. Zie www.ecogroen.com/vuurwerk-erg-slechte-voor-het-milieu

Dit geldt al helemaal voor mensen met een chronische longziekte, zoals astma en COPD. Zij kunnen extra klachten kunnen krijgen door het fijnstof. Het advies van het Astmafonds is dan ook om binnen te blijven en ramen en deuren zo goed mogelijk gesloten te houden.

3. Dieren
Voor dieren betekent vuurwerk helemaal een verschrikking. Slapende dieren worden in hun slaapplaatsen opgeschrikt en in het holst van de nacht verdreven, opgejaagd, angstig, niet gewend om in het donker actief te zijn en minder georiënteerd zijn dan bij daglicht. Nachtdieren worden opgeschrikt en verjaagd tijdens hun nachtelijke voedselzoek- activiteiten.

Wie weet hoe katten en honden in de stress schieten van vuurwerk kan zich er een voorstelling van maken hoe erg het voor de dieren buiten is.

4. Sociaal-ethische aspecten
Bij de productie van vuurwerk, die vooral in derde wereldlanden plaatsvindt, vallen jaarlijks vele doden en gewonden door ongelukken doordat mensen, zonder voldoende bescherming, moeten werken met allerlei chemische stoffen. Als gemeente zouden we ons het lot van deze mensen moeten aantrekken.
http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/22852

5. Een toenemend probleem
De hoeveelheid afgestoken vuurwerk is de laatste decennia enorm toegenomen.
Van 5,1 miljoen kilo in 1990, naar 16,9 miljoen in 2009.

Bron: Rijkswaterstaat. Emissieregistratie diffuse bronnen. April 2011

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 20 dec. 2011

Vuurwerk vormt een toenemend probleem. Het zorgt voor overlast, voor milieuschade, voor gezondheidsproblemen en is een ramp voor dieren. De Partij voor de Dieren streeft naar een verbod op vuurwerk en wil een start maken met een eerste inperking. Vandaar dat wij de volgende vragen aan u willen voorleggen.

1. Is het college bereid om de verkoopperiode voor vuurwerk te bekorten en de tijd voor het afsteken in te perken? Zo nee, waarom niet?

Zoals reeds op 16 december 2010 in de raad door de burgemeester toegelicht betreft dit gemeenteoverstijgende regelgeving. De gemeente is niet bevoegd om van het landelijke vuurwerkbesluit af te wijken.

2. Is het college bereid om een vuurwerkverbod in te stellen voor parken en groenstroken, om in elk geval dieren in het wild te ontzien? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft de bevoegdheid om in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast plaatsen aan te wijzen waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Echter, in dit geval is volgens het college geen sprake van gevaar, schade of overlast. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het afsteken van vuurwerk bij vogels tot 3 km voor een zeer sterke verstoring zorgt. Tot ruim 5 km is aan het gedrag van vogels te zien dat er een knal heeft plaatsgevonden. Dit geldt voor vogels in het buitengebied.

De inrichting, zoals een stad, kan effect hebben op de exacte afstand waarop het effect van afgaand vuurwerk merkbaar is. Ook zijn vogels in de stad aan andere geluiden gewend dan vogels in het buitengebied. Wat betreft de damherten in het Leidse Hout is de ervaring van de stadsbioloog dat zij helemaal niet reageren op het afsteken van vuurwerk. Uit bovenstaande toelichting blijkt dus dat een vuurwerkverbod voor parken en groenstroken geen oplossing is.

3. Is het college bereid voorlichting te geven aan burgers over de onderstaande nadelen van vuurwerk en zo tegenwicht te bieden aan de gelikte folders van de vuurwerkbranche? Zo nee, waarom niet?

De burgemeester geeft in zijn communicatie naar de burger altijd mee dat de jaarwisseling een feest voor iedereen moet zijn. Bovendien trekt de gemeente extra geld uit zodat Halt voorlichting aan scholen kan geven over het gebruik van vuurwerk. Hierin is ook meegenomen dat geen vuurwerk naar mensen of dieren gegooid mag worden. Van deze lijn wordt ook dit jaar niet afgeweken. Bovendien gaat het college in haar standpunt niet verder dan de Nederlandse wet voorschrijft.

Het college erkent wel de nadelen van vuurwerk, maar beschouwt de maatschappelijke acceptatie van het afsteken ervan als een gegeven. Het gelooft niet dat lokale voorlichting dienaangaande veel impact zal hebben. Het college legt bij oud en nieuw de nadruk op veiligheid. Waar er dit jaar extra zwaar illegaal vuurwerk in omloop blijkt te zijn blijkt daar ook alle aanleiding toe.

4. Hoe valt het gedoogbeleid t.a.v. vuurwerk te rijmen met het streven van een gemeente die de biodiversiteitshoofstad van Europa wil zijn?

Er is geen sprake van gedoogbeleid. Tegen illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode wordt zo mogelijk opgetreden. Het is toegestaan om legaal vuurwerk af te steken op 31 december vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 2.00 uur ’s nachts.

Interessant voor jou

Barbecuen in stadsparken

Lees verder

Schriftelijke vragen Klimaatbestendigheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer