Standpunt Regioraad


9 mei 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is zijn algemeenheid tegen schaalvergroting van gemeenten. Het leidt tot een grotere afstand tussen burger en politiek, meer managementlagen, meer controlemechanismen, meer rapportages enz.

PvdD is juist voor voor kleinschaligheid en voor de menselijke maat, met een korte afstand tussen bestuur en burger. Liever de wijk dan de stad en zelfs liever de buurt dan de wijk.

Schaalvergroting bij ziekenhuizen, scholen en thuiszorg heeft al laten zien dat het loslaten van de menselijke maat tot problemen kan leiden. Dat geldt dan ook voor van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindelingen.

Buurgemeenten moeten samenwerken. De decentralisatie van rijkstaken dwingt ons daar min of meer toe. Maar we moeten ook voorkomen dat elke gemeente zijn eigen bedrijventerrein, kantorencomplex of winkelcentrum bouwt. We moeten ook voorzieningen delen, omdat geen enkele gemeente zelfstandig een zwembad, ijsbaan of sporthal kan betalen of exploiteren.

In het onderzoek onder 2000 inwoners uit de regio hebben deze aangeven wat ze vooral belangrijk vinden. “Wonen en groen” was in alle gemeenten duidelijk het belangrijkste thema. Natuur is ook een van de speerpunten van de Partij voor de Dieren. Dieren en planten houden zich immers niet aan de gemeentegrenzen.

De vervolgvraag is: Bij welke samenwerkingsvorm is het behoud van de schaarse open ruimte het meest gewaarborgd?

Als we de opties langslopen, dan zien we de nu voorgestelde regioraad zien wij als een bloedeloos compromis. Onze bedenkingen zijn goed samengevat in het raadsbesluit.

Enkele wil ik er uitlichten:

  • Het leidt tot een extra bestuurslaag: extra vergaderdruk en onduidelijkheid in samenhangende dossiers
  • er komen twee soorten raadsleden: regio’s en lokalo’s
  • Het leidt tot indirecte democratie, namelijk een getrapt mandaat van de gemeentefractie
  • Dat vooraf besproken mandaat zal waarschijnlijk leiden tot een voorgekookt debat zonder de dynamiek van de besluitvorming ter plekke
  • Last but not least: de invloed van kleinere fracties wordt gemarginaliseerd

Omdat het raadsbesluit een regioraad als uitgangspunt neemt, kunnen wij niet voor dit raadsbesluit stemmen.

Als alternatief kiezen wij op korte termijn voor de lichtste samenwerkingsvorm, zoals nu al gebeurt.

Wij zijn voorstander van het bundelen van kennis en expertise waar dat mogelijk is. Dit gebeurt momenteel al in verschillende verbanden: in bijvoorbeeld Holland Rijnland, de Veiligheidsregio Hollands Midden, de Omgevingsdienst west-Holland, of het Servicepunt 071.

De samenstelling en indeling van elk van die organisaties zou meer op elkaar kunnen worden afgestemd en gestroomlijnd, zodat we als het ware natuurlijk toegroeien naar een steeds hechtere samenwerking. Een fusie sluiten we niet op voorhand uit, maar dan op de langere termijn en vanuit de bestaande samenwerkingsvormen, langs de weg der geleidelijkheid.

Interessant voor jou

Bijdrage Motie Hengelverbod

Lees verder

Algemene beschouwingen 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer