Amen­dement: Ecolo­gische waarde


11 februari 2016

RV 15.0103 Bomenverordening 2015
A150103.3

De gemeenteraad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 februari 2016,

BESLUIT:

  • Toe te voegen aan artikel 1, lid 1, onder h, het woord “ecologische”, zodat het gehele punt h luidt:

“boomstructuur: een lijnvormige, ecologische of ruimtelijke functionele eenheid van bomen, in midden- en/of zijbermen van een weg, als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Alexandra van den Berg (SP)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)

Toelichting
1. In 2013 is afgesproken dat we groen niet alleen binnen de Leidse gemeentegrenzen bekijken, maar ook breder plaatsen binnen groene (hoofd)structuren[1]. Het lijkt logisch om aan te sluiten bij dit uitgangspunt en deze beleidsdocumenten en dit punt eveneens in de bomenverordening te verwerken.
2. De ecologische waarde van bomen is bijzonder belangrijk, het omvat bijvoorbeeld aspecten zoals vermogen om fijnstof op te vangen, water vast te houden, biodiversiteitsrijkdom, maar ook het leveren van ecosysteemdiensten zoals behouden/versterken bodemkwaliteit, versterken bodemleven of het bieden van groene corridors/migratieroutes voor dieren door de stad. Door al in de begripsbepalingen op te nemen dat ook de ecologische waarde belangrijk is voor de bomen in Leiden, wordt dit een punt om mee te wegen in beslissingen aangaande kap, beplanting en het inschatten van maatschappelijke waarde.

[1] Zie bijvoorbeeld notitie ‘Groene Structuurvisie’ (http://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1434030/type=pdf/Groene_structuurvisie_2013.pdf) en de nota ‘versterken en verbinden van groen in Leiden.


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, GroenLinks, Christen Unie

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement: Ook veiligheid voor dieren waarborgen

Lees verder

Motie: Participatie en communicatie met omwonenden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer