Motie: Parti­ci­patie en commu­ni­catie met omwo­nenden


11 februari 2016

RV 15.0103 Bomenverordening 2015
M.150103.2

De gemeenteraad van Leiden, bijeen op 11 februari 2016,

Constaterende dat:

  • omwonenden zich zeer verbonden en betrokken voelen met het groen[1] in hun woonomgeving en daaraan willen bijdragen[2];
  • omwonenden een andere beleving/ perceptie kunnen hebben van het groen in hun buurt dan de beheerders van dat groen[3];
  • er goede resultaten bereikt zijn met het burgerparticipatie met groenbeheer, zowel binnen Leiden (Vogelwijk, Leidse Hout) als daarbuiten[4].

Overwegende dat:

  • samenwerking een van de speerpunten is het van het collegeakkoord: “door samenwerking zijn we in staat om met elkaar tot betere uitkomsten te komen, door samenwerking kunnen we elkaar uitdagen en inspireren en door samenwerking kunnen we met elkaar effectiever opereren. Die samenwerking zullen wij daarom telkens opzoeken”;
  • er (zeer) recente voorbeelden zijn van gevallen waarbij de participatie en communicatie met bewoners niet goed gaat[5].

Verzoekt het college:

  • communicatie met en participatie van omwonenden als principe te omarmen voor het groenbeheer in de wijken;
  • de voorgenomen wijze van communicatie met en mate van participatie door omwonenden op te nemen (bijvoorbeeld aan de hand van treden in de participatieladder) in de vaststelling van beheerplannen en bij uitvoeringsplannen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Alexandra van den Berg (SP)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)

Toelichting
Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 28 januari 2016 gaf wethouder Laudy aan dat hij participatie met en communicatie aan omwonenden zeer serieus nam en geen motie nodig te hebben die hem daartoe opriep. Helaas kwam afgelopen week echter opnieuw een voorbeeld aan het licht waarbij communicatie (let wel, er is absoluut geen sprake van een vorm van participatie!) aan omwonenden finaal mis was gelopen. Het resultaat was daarbij dat omwonenden zich genoodzaakt zagen de gang naar de rechter te maken en zich misleid voelden door de gemeente.

Via deze motie willen ondertekenaars de wethouder nogmaals herinneren aan het
belang van communicatie en participatie met omwonenden en vragen hem dit thema ook expliciet op te nemen in beheer- en uitvoeringsplannen.

[1] Hiermee bedoelen we zowel groen in het straatbeeld als groen in parken/plantsoenen. Dit onderscheid kan van belang zijn mocht het hier verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie betreffen.
[2] Van de mensen die in 2015 betrokken waren bij een wijk/ buurt/ stadsinitiatief/ activiteit, richtte 21% zich op groen/milieu, zie www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank/1483-Stads%20en%20wijkenquete%202015.pdf
[3] Voorbeeld: een beheerder beschouwt de braamstruiken als onkruid, terwijl deze struiken voor de buurt producenten van vruchten, sap en jam zijn.
[4] Zie voorbeelden via
www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/maart-2014/groenbeheer-burgerparticipatie-en-burgerinitiatieven-kennen-succesvolle-start/
[5]
www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27790160.ece/Bomen-Du-Rieustraat-in-Leiden-mogen-gekapt-Heel-treurig


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Amendement: Ecologische waarde

Lees verder

Motie Procedure Groene Kaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer