Motie Procedure Groene Kaart


11 februari 2016

RV 15.0103 Bomenverordening 2015
M.150103.1

De gemeenteraad van Leiden, bijeen op 11 februari 2016,

Constaterende dat:

 • de Groene Kaart niet actueel is en in de afgelopen 4 jaren niet regelmatig is geactualiseerd;
 • het college voornemens is om belanghebbenden een tijdsperiode van slechts 2 maanden (maart en april) te geven, waarbinnen zij bomen kunnen voordragen voor opname op de Groene Kaart[1];
 • het college voornemens is voordrachten voor de Groene Kaart slechts 1 keer per jaar te beoordelen.

Overwegende dat:

 • een actuele Groene Kaart essentieel is om goed zicht te hebben op beschermenswaardige bomen binnen Leiden;
 • een actuele Groene Kaart essentieel is voor de adequate uitvoering van beleid (bijvoorbeeld bij het toetsen van aanvragen van kapvergunningen);
 • al in 2012 de raad de wens heeft uitgesproken te kunnen beschikken over een zo actueel mogelijke Groene Kaart[2];
 • Leiden een inhaalslag moet maken bij het completeren van de Groene Kaart;
 • burgers die een boom voor de Groene Kaart aandragen, onder meer de boomsoort, de leeftijd en de vitaliteit moeten aangeven;
 • deze specialistische bomenkennis niet van burgers verwacht kan worden.

Verzoekt het college:

 • de termijn waarbinnen belanghebbenden voordrachten voor de Groene Kaart kunnen doen te verruimen, in principe het hele jaar, maar in elk geval bijvoorbeeld van november t/m mei.
 • de voordrachtsprocedure voor de Groene Kaart laagdrempeliger te maken.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Alexandra van den Berg (SP)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)


[1] Zie artikel 3, lid 1 en 2: http://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1434022/type=pdf/Bijlagen_bij_RV_150103_Bijlage_7_Nadere_regels_uitvoering_Bome
nverordening_Leiden_2015_versie_JZ_23_sept_2015.pdf

[2] https://leiden.partijvoordedieren.nl/kamermoties/bomen-op-een-digitale-groene-kaart


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, D66, CDA, Christen Unie

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie: Participatie en communicatie met omwonenden

Lees verder

Amendement: Aan te wijzen locaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer