Amen­dement Program­ma­be­groting 2021-2023: Herbe­stemming inci­denteel budget Provada


12 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Besluit

Te verwerken in de 1e begrotingswijziging (van het bezuinigingsvoorstel en ramingen nieuw beleid):

- Een verlaging van het budget voor de prestatie 3B ‘faciliteren/ stimuleren van ondernemen’ met EUR 35.000 voor 2021, door dit niet te reserveren voor de Provada

- Een verhoging van het budget voor de prestatie 7C3 ‘Bevorderen van toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen’ met 17.500 euro voor het jaar 2021 en met 17.500 voor het jaar 2022. En dit budget aan te wenden voor het aanvullen van de financiele middelen voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE).

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Thomas van Halm – SP

Tiny Klever – PvdA

Suzanne van der Jagt - PvdA

Toelichting

Over het stoppen van de Provada deelname:

In de begroting is geen structureel budget opgenomen voor de Provada zoals het amendement suggereert. Hiermee valt in de zin van de financiële techniek de bodem onder dit amendement weg.

In het verleden is de Provada incidenteel gefinancierd vanuit de reserve grondexploitatie voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Van dat budget resteert na dit jaar incidenteel € 35.000. Het restant zal overgeheveld worden naar volgend jaar.

In 2018, 2019 en 2020 is deelname aan de Provada incidenteel gefinancieerd vanuit de reserve grondexploitatie voor. Van dat budget resteert na 2020 nog incidenteel 35.000. In de begroting wordt voorgesteld om dit resterende budget over te hevelen naar volgend jaar.

De indieners stellen voor om, in het licht van de financiële herprioritering en de bezuinigingen waar Leiden voor staat, dit budget niet over te hevelen naar volgend jaar, maar om dit budget van 35.000 euro te besteden aan het aanvullen van het budget voor NDE met 17.500 euro in 2021 en 17.500 euro in 2022.

Over het aanvullen van het budget voor NDE:

In de programmabegroting staat: “Met de doorstart van Programma Duurzaamheid is NDE-onderdeel geworden van dit beleidsterrein 7C, waarbij de coördinatie door de gemeente is opgepakt

en de uitvoerende rol is uitbesteed aan Stichting Naar buiten, in samenwerking met de kinderboerderij en Technolab. Deze combinatie is zeer vruchtbaar gebleken, vanwege de vele raakvlakken tussen natuur, techniek en duurzaamheid, en het belang hiervan voor het onderwijs (P141, Programmabegroting 2021-2024).

De consequenties van de geplande begroting

Voor 2021-2024 is 50.000,- per jaar geraamd voor NDE, een bezuiniging van € 40.000,- per jaar t.o.v. de huidige subsidie. Dit heeft grote consequenties voor de drie organisaties die elk een derde van deze subsidie ontvangen: Naar buiten!, Het Verwonderpaspoort en Technolab. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de bezuiniging op het NDE budget. Per partner wordt beschreven welke projecten/activiteiten/werkzaamheden zullen verminderen of vervallen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Programmabegroting 2021-2023: Vol budget voor NDE

Lees verder

Motie: Plan van aanpak racisme in het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer