Amen­dement Program­ma­be­groting 2021-2023: Vol budget voor NDE


12 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,


Besluit

Te verwerken in de 1e begrotingswijziging (van het bezuinigingsvoorstel en ramingen nieuw beleid):

- Een verhoging van het budget voor de prestatie 7C3 ‘Bevorderen van toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen’ met 40.000 euro vanaf het jaar 2023. Dit budget aan te wenden voor het aanvullen van de financiële middelen voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) tot 90.000 euro per jaar;

- Dit voorstel te dekken door een verlaging van de kapitaalslasten voor het Wijksportpark Roomburgerpark met EUR 40.000 vanaf 2023.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Rembrandt Rowaan – Groen Links

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Ries van Walraven – Socialistische Partij
Toelichting

In de programmabegroting staat: “Met de doorstart van Programma Duurzaamheid is NDE-onderdeel geworden van dit beleidsterrein 7C, waarbij de coördinatie door de gemeente is opgepakt en de uitvoerende rol is uitbesteed aan Stichting Naar buiten, in samenwerking met de kinderboerderij en Technolab. Deze combinatie is zeer vruchtbaar gebleken, vanwege de vele raakvlakken tussen natuur, techniek en duurzaamheid, en het belang hiervan voor het onderwijs (P141, Programmabegroting 2021-2024).

De consequenties van de geplande begroting

Voor 2021-2024 is 50.000,- per jaar geraamd voor NDE, een bezuiniging van € 40.000,- per jaar t.o.v. de huidige subsidie. Dit heeft grote consequenties voor de drie organisaties die elk een derde van deze subsidie ontvangen: Naar buiten!, Het Verwonderpaspoort en Technolab. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de bezuiniging op het NDE budget. Per partner wordt beschreven welke projecten/activiteiten/werkzaamheden zullen verminderen of vervallen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Sport binnen bestaand sportareaal

Lees verder

Amendement Programmabegroting 2021-2023: Herbestemming incidenteel budget Provada

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer