Motie: Sport binnen bestaand sport­areaal


10 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020,

Constaterende dat

· De ambitie van het beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 is: ‘een gezond en actief Leiden: een samenleving waarin voor iedere inwoner plek is, waar Leidenaars naar elkaar omkijken en we uitgaan van het ontwikkelend vermogen van Leidenaars zelf’1.

· Deze centrale ambitie is uitgewerkt in 6 deelambities, namelijk 1) Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl, 2) Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen, 3) Leidenaars hebben een gezond gewicht, 4) Leidenaars bewegen voldoende, 5) De openbare ruimte is beweegvriendelijk en 6) Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen.

Overwegende dat

· Leiden, met 5725 inwoners per vierkante kilometer, een van de dichtst bevolkte steden van Nederland is, en te maken heeft met een hoge druk op de openbare ruimte2;

· De coronacrisis en de lockdowns opnieuw hebben laten zien dat toegang tot groen en parken, van groot belang is voor het welzijn van inwoners;

· De beschikbare ruimte binnen het huidige sportareaal niet altijd optimaal gebruikt wordt;

· Er ruimte voor uitbreiding van sport kan ontstaan binnen het beschikbare sportareaal door betere samenwerking tussen verenigingen onderling en met de gemeente;

· Ook in de regio mogelijkheden voor medegebruik van sportvoorzieningen liggen;

Verzoekt het college om

1. Uitbreidingsplannen voor sport in principe toe te staan als:

· Dat kan binnen het bestaande sportareaal;

· Als het onder a genoemde niet mogelijk is, uitbreidingsmogelijkheden binnen Leiden te zoeken op bestaande verharde oppervlakken;

· Als het onder b genoemde niet mogelijk is, uitbreidingsmogelijkheden in de regio te onderzoeken.

2. Het beleidskader Sport en Gezondheid 2019 – 2023 hierop aan te passen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Ries van Walraven – Socialistische Partij


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Stadsnatuurmonumenten moet je koesteren

Lees verder

Amendement Programmabegroting 2021-2023: Vol budget voor NDE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer