Motie: Plan van aanpak racisme in het onderwijs


12 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat

· In de huidige programmabegroting racisme in het onderwijs is opgenomen als speerpunt;

Overwegende dat

· Niet duidelijk is op welke manier hier invulling en opvolging aan wordt gegeven, noch zijn er concrete stappen/ doelstellingen benoemd die het college wil behalen in de aankomende beleidsperiode van vier jaar.


Verzoekt het college om

· Een concreet plan van aanpak te ontwikkelen om racisme in het onderwijs tegen te gaan, met bijbehorende indicatoren voor succes en een tijdspad;

· Daarbij samenwerking te zoeken met experts en onderwijsinstellingen;

· De raad hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij de kaderbrief van 2022, te informeren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Ries van Walraven – SP

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Anandkoemar Jitan - Leiden Participeert

Rembrandt Rowaan - GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Programmabegroting 2021-2023: Herbestemming incidenteel budget Provada

Lees verder

Motie: Meer geld voor de nieuwe economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer