Amen­dement: Samen aan de slag


11 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

BESLUIT

- Incidenteel in 2022 € 125.090 toe te voegen aan programma 5, Omgevingskwaliteit – Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte, voor het project ‘Samen aan de Slag’, zodat naar verwachting alle aanvragen die gedaan worden in 2022 gehonoreerd kunnen worden;

- Dit bedrag te dekken vanuit de vrije ruimte in de concern-reserve;

- De tabel bij besluitpunt 2 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlage bij dit raadsvoorstel.

- In het raadsvoorstel zelf daartoe de volgende tekst toevoegen na punt 11, op pagina 14:

12. Samen aan de slag

Het project Samen aan de Slag is een groot succes in Leiden. Via het project krijgen Leidenaren de kans om via het vergroenen van hun directe leefomgeving bij te dragen aan klimaatadaptatie en biodiverse inrichting van de stad. Daarnaast zorgt het project voor een sterkere sociale binding en cohesie tussen buren, in straten en binnen wijken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er budget beschikbaar is. Dit leidt ertoe dat mensen mogelijk op een wachtlijst moeten worden geplaatst en dat er geselecteerd zal moeten worden welke mensen wel en niet in aanmerking komen voor een Samen aan de Slag project. Daarom wordt het beschikbare budget voor Samen aan de Slag (namelijk EUR 424.910) met EUR 125.090 verhoogd naar EUR 550.000. Met een budget van EUR 550.000 kunnen naar verwachting alle aanvragen van 2022 gehonoreerd worden. Het bedrag van EUR 125.090 wordt gedekt uit de meevaller uit de septembercirculaire.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer