Amen­dement: Sturende instru­menten om derden circulair te laten bouwen


11 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,


Constaterende dat

- De bouw- en sloopsector verantwoordelijk is voor 50% van het totale Nederlandse grondstoffengebruik, 40% van het totale energieverbruik en 40% van al het afval. Daarmee is de keten verantwoordelijk voor 35% van alle CO2-emissies;1

- De doelstelling van het college is om in 2023 gemeentelijke bouwprojecten 100% circulair uit te vragen én daarna ook sturende instrumenten voor derden te ontwikkelen;2

Overwegende dat

- Klimaatverandering noopt tot snellere actie;

- Er gezien het grote grondstoffen- en energieverbruik nog een wereld te winnen valt binnen de bouwsector;

- We een groot effect kunnen bereiken met circulair bouwen, aangezien er de komende jaren veel gebouwd gaat worden in Leiden;

Verzoekt het college om

- Zo snel mogelijk sturende instrumenten voor derden te ontwikkelen en hiermee niet te wachten tot 2023 of later;

- De kosten van € 200.0003 die met dit voorstel gepaard gaan te dekken vanuit de vrije ruimte in de concernreserve.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer