Amen­dement: Veranker Klimaat­adap­tieve en biodi­verse maat­re­gelen


6 april 2023

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,


Besluit:

  • Toe te voegen, als beslispunt 2:
    2. Herinrichting van de wijk te realiseren door in de Nota van Uitgangspunten, herinrichting openbare ruimte (bijlage 1 bij het raadsvoorstel) op te nemen: effectieve fysieke maatregelen uit voorgaande wijkvernieuwingen - met betrekking tot extreme neerslag, extreme droogte, extreme hitte en biodiversiteit - expliciet te vermelden onder de ‘specifieke uitgangspunten voor de wijk Meerburg’.

Laura Delver - Partij voor de Dieren

Antoine Theeuwen - SP

Bert Jansen - D66

Toelichting:

Op dit moment worden duurzame wijkvernieuwingen min of meer ontwerpend vormgegeven op basis van de kennis en ervaring van de betrokken medewerkers. Hierdoor verschillen getroffen maatregelen per wijk. Zo is bijvoorbeeld niet in alle wijken de maatregel getroffen om (zo veel als mogelijk) trottoirbanden met water- en amfibiedoorlaat aan te brengen, een maatregel die nu wenselijk wordt geacht.

Er is behoefte aan het borgen van klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen.[1] Deze behoefte komt terug in de evaluatie van de eerste vier wijkvernieuwingen. Daarin wordt de aanbeveling gedaan “de opgedane kennis, keuzes en processen rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit goed vast te leggen. Informatie kan immers snel vervliegen bij interne wisselingen van functie en het helpt externe partijen om de juiste inrichtingskeuzes te maken wanneer ze bij een dergelijk project betrokken zijn of worden.”[2]

Het is daarom van belang om effectieve maatregelen met betrekking tot extreme neerslag, extreme droogte, extreme hitte én biodiversiteit expliciet te benoemen in de ‘specifieke uitgangspunten voor de wijk Meerburg’. Zo worden ze niet alleen verankerd voor toekomstige projecten, maar kan de Nota van Uitgangspunten duurzame wijkvernieuwing Hart van Meerburg ook worden gezien als blauwdruk voor projecten (ver) buiten Leiden. Daarmee helpen we andere gemeenten om van de Leidse successen te leren.

[1] Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp 2022, p. 8. Een goed rioolbeleid is op de toekomst voorbereid.
[2] Water & Gesteld 2022, p. 5. Evaluatie van vier duurzame wijkvernieuwingen in de Gemeente Leiden.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beklim de ladder!2

Lees verder

Amendement: Klimaat als veiligheidsthema

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer