Motie: Beklim de ladder!2


6 april 2023

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Constaterende dat

 • De participatieladder die de gemeente Leiden hanteert bij de vormgeving van participatieprocessen, verschillende niveaus van invloed voor inwoners onderscheidt: informeren – raadplegen – adviseren – coproductie – meebeslissen;
 • De keuze voor een trede op de participatieladder wordt ingegeven door de doelen van het participatieproces zelf (bijv. vergroten draagvlak, ophalen informatie voor beleidsontwikkeling), maar ook door praktische aspecten zoals tijdsdruk, budget en prioriteiten[1];
 • Een keuze voor een trede op de participatieladder zoals informeren en raadplegen kan passiviteit bij inwoners in de hand werken. Ook kan het ervoor zorgen dat de gemeente creatieve ideeën en energie vanuit inwoners misloopt[2];

  Overwegende dat

  • De raad in november 2021 een motie van de Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad heeft aangenomen, waarin het college verzocht werd om zoveel als mogelijk alle treden van de participatieladder te benutten;
  • Bij het participatieproces voor Park de Zwijger alleen de tredes ‘informeren’ en ‘raadplegen’ zijn ingezet[3];

    Verzoekt het college om

    • Bij de uitwerking van de gebiedsvisie Park de Zwijger en de aanvullende kaders voor de LRN, zoveel als mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van alle treden van de participatieladder;
    • Ook bij andere participatieprocessen zoveel als mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van alle treden van de participatieladder.

    Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
    Tom Leest - VVD

    [1] Rekenkamer commissie Leiden (2016). Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie (p21). Zie
    https://gemeenteraad.leiden.nl/fileadmin/files/Rekenkamer/Onderzoeken/Rekenkamerrapport_Burgerparticipatie_door_de_ambtelijke_organisatie.pdf
    [2] Platform 31 (2021). Participatie in Leiden ontleed. Casusonderzoek naar perspectieven, ervaringen en betekenisgeving van betrokkenen in participatietrajecten (p13).
    [3] Participatieverslag Gebiedsvisie Park De Zwijger (p5).


    Status

    Aangenomen

    Voor

    Tegen

    Lees onze andere moties

    Amendement: Alleen corporatiewoningen zijn echte sociale huurwoningen

    Lees verder

    Amendement: Veranker Klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer