Amen­dement: Verlenen van beschikking indi­vi­duele jeugd­hulp­voor­ziening


16 oktober 2014

RV 14.0091 Vaststellen verordening Jeugdhulp Leiden 2015 na inspraak
A140091/1

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 oktober 2014,

BESLUIT:

  • de condities waaronder een beschikking voor een individuele jeugdhulpvoorziening wordt verstrekt in artikel 13.5 te schrappen, en artikel 13.5 als volgt te lezen:

13.5: Het college verleent in alle gevallen waarin een individuele jeugdhulpvoorziening wordt aangevraagd, een beschikking.

Toelichting
Met dit amendement wordt de rechtspositie van de cliënt versterkt, immers:

  1. de toegekende voorziening en de rechten en plichten daaraan verbonden, zijn formeel vastgelegd;
  2. ingangsdatum van bezwaar- en reactietermijn is helder en eenduidig (namelijk dagtekening op beschikking);
  3. mocht er in een later stadium in het traject van jeugdhulpverlening sprake zijn van nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering (zoals benoemd in artikel 18), dan dient de verleende beschikking als eenduidig referentiekader voor cliënt en college;
  4. door het verstrekken van een eenduidige beschikking aan de cliënt, kan in een later stadium (wanneer het bijvoorbeeld aankomt op juridische aspecten rondom intrekking of terugvordering) juridische rompslomp worden voorkomen.

Wij delen de mening van het college dat de verordening ruimte moet laten aan professionals om hun vak te beoefenen en dat er zo min mogelijk papieren rompslomp rondom afhandeling van aanvragen moet ontstaan. Echter, het mag niet zo zijn dat dit de rechtspositie van de cliënt verregaand ondermijnt, zoals het geval kan zijn wanneer een cliënt geen beschikking naar aanleiding van zijn aanvraag ontvangt.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

GroenLinks, D66, CDA, Christen Unie, VVD, PvdA, SP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer