Amen­dement: Verticaal bos en vergroe­ningsplan


24 januari 2019

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 januari 2019,


Besluit te vervangen in 1.f van het raadsvoorstel en tevens toe te voegen aan de Nota van Uitgangspunten Vijf Meilaan 210 bij paragraaf 3.3:

1f:

…> Verdere vergroening in de vorm van bijvoorbeeld groene daken en/of (gevel)tuinen zal

onderdeel uitmaken van de uitwerking. In de uitwerking van de inrichting op het

perceel en de openbare ruimte zal rekening worden gehouden met de

duurzaamheidsambities uit het geldende beleidsakkoord, waarin vergroening en

versterking van de biodiversiteit zijn benoemd.

Te vervangen door:

……>

Vergroening zal in de vorm van bijvoorbeeld groene daken en /of (gevel)tuinen zijn. De toren wordt uitgevoerd als verticaal bos. Een vergroeningsplan maakt onderdeel uit van de verdere uitwerking. Een netto toename van hoeveelheid groen en het toevoegen van hoogwaardig groen op en rond deze locatie is een integraal onderdeel van de potentiële bouwplannen en onderdeel van het participatieproces.

In de uitwerking van de inrichting op het perceel en de openbare ruimte zal rekening worden gehouden met de duurzaamheidsambities uit het geldende beleidsakkoord, waarin vergroening en versterking van de biodiversiteit zijn benoemd.

Toelichting:

Het Bosco Verticale in Milaan heeft als inspiratiebron gediend voor een andere manier van bouwen, waarbij groen wordt toegevoegd en deel uitmaakt van de gebouwde omgeving. Vergelijkbare projecten zijn en worden op veel plaatsen gerealiseerd. In Nederland in Amsterdam, Utrecht en recentelijk in Eindhoven. Het project in Eindhoven is in omvang vergelijkbaar. Ook hier gaat het om een woontoren van 70 meter, waar in totaal 125 bomen tot 6,5 meter hoogte en 5200 struiken worden gebruikt. Initiatiefnemer is de woningcorporatie Sint Trudo, die hier 125 sociale huurwoningen gaat realiseren. Dit laatste geeft aan dat deze manier van bouwen niet per definitie als te duur kan worden weggezet.


Groen is nodig om een stad leefbaar te houden. Zeker als we willen verdichten, moeten we de focus houden op groen. Voor schone lucht, hittestress, waterregulering, vocht gehalte en een prettig gezicht. Bij het verdichten, inbreiden, van een stad is het een uitdaging om het percentage groen uit te breiden. En des te meer nodig, omdat er ook meer mensen bijkomen en meer activiteit in een stad ontstaat. Daarom willen wij voorstellen om bij dit toekomstige bouwplan specifiek aan te geven dat het uitgangspunt is dat groen toeneemt, aantoonbaar. Wil je in Leiden bouwen, dan is dit wat nodig is en meegenomen moet worden door de ontwikkelaar vanaf de eerste planvorming. Vaak gebeurt vergroening achteraf, hier ligt nu een kans om het echt vanaf het begin nog nadrukkelijker onderdeel laten zijn van deze uitgangspunten. Uiteraard gaat dit gepaard met een versterking van de biodiversiteit, zoals al is opgenomen in de NvU en RV.

Onder ‘3.2.1 Stedenbouwkundig’ staat een kopje over groen. En ook onder ‘3.3 Duurzaamheid/bomen/water’ staat iets over groen. De tekst kan echter nog duidelijker en ambitieuzer om de ambitie en noodzaak van meer groen goed te borgen, zodat we uiteindelijk meer groen hebben in die hoek dan nu het geval is.

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren)

Gebke van Gaal (GroenLinks)


Status

Ingediend

Voor

Alle partijen

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer