Motie: Geac­tu­a­li­seerd Kader­be­sluit Leidse Ring Noord; parti­ci­patie op peil


14 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- Voorgesteld wordt om belanghebbenden alleen te laten participeren op de inpassing en niet op de (verkeerskundige) oplossing;

Overwegende dat

- Deze wijze van participeren bij recente projecten (bijv. verplaatsing busstation en plaatsen containerwoningen aan de 5 Meilaan) tot veel onvrede heeft geleid, vertraging van projecten en zelfs tot het voortijdig afkappen van projecten;

- Maatschappelijk draagvlak essentieel is bij een ingrijpend project als de Leidse Ring Noord;

- Onvoldoende is aangetoond dat participatie-activiteiten die in 2015 zijn afgerond, nu ook (nog) gedragen worden door belanghebbenden;

Verzoekt het college om

- Een nieuw participatietraject per tracédeel te starten, waarbij belanghebbenden kunnen participeren op zowel de inpassing als de oplossing.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord; neem de norm serieus

Lees verder

Motie: Geactualiseerd kaderbesluit Leidse Ring Noord; Heroverweeg LR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer