Motie: Beperking snelheid binnen delen van bebouwde kom


16 juli 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juli 2020,

Constaterende dat

- Het terugbrengen van de snelheidslimiet in een gebied van 50 km/uur naar 30 km/uur een aanzienlijke veiligheidswinst oplevert. Hoe groter de daling van de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect;

- Vertegenwoordigers op verkeersgebied uit 140 landen via de Stockholm Declaration het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in alle bebouwde gebieden aanraden. Met als doel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers te halveren tussen nu en 2030;

- De RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie)-vereniging adviseert dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor automobilisten binnen de bebouwde kom, omdat dit beter is voor de verkeersveiligheid; het verlaagt het aantal verkeersslachtoffers, bevordert het fietsgebruik, vermindert geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof binnen de bebouwde kom.

Overwegende dat:

- Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

- Het college streeft naar een autoluwe binnenstad;

- Overheden en maatschappelijke partners zichzelf als doel hebben gesteld dat elk slachtoffer in het verkeer moet worden voorkomen.

Verzoekt het college om:

- Te onderzoeken op welke (delen van) wegen een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur kan bijdragen aan veiligheid, leefbaarheid en aanmoediging van fietsgebruik;

- Te onderzoeken in hoeverre OV-aanbieders bereid zijn mee te denken over de beperking van de rijsnelheid binnen hun concessie;

- Bij de kaderbrief 2022 een voorstel te doen welke wegen als 30 km zone kunnen worden ingericht;

- Jaarlijks over de voortgang aan de raad te rapporteren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Pieter Krol - Christenunie


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Parkeervergunning, de vervuiler betaalt

Lees verder

Motie: Warme aanbeveling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer