Motie: Parkeer­ver­gunning, de vervuiler betaalt


16 juli 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juli 2020,

Constaterende dat

- 35 procent van de stikstofuitstoot en liefst 50 procent van het fijnstof afkomstig is van personenauto’s met bouwjaar 2004 of ouder, zowel met benzine- als dieselmotoren;

- De Gemeente Rotterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren geen parkeervergunningen verleent voor auto’s op benzine of op LPG van voor 1 juli 1992. Dit geldt ook voor auto’s op diesel van voor 1 januari 2001;

- Op dit moment een voorstel wordt behandeld waardoor de Gemeentewet de mogelijkheid biedt om te differentiëren naar milieukenmerken van voertuigen;

Overwegende dat:

- Leiden met het hanteren van gedifferentieerde parkeertarieven een bijdrage kan leveren aan de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

- Differentiatie naar milieukenmerken van voertuigen zal leiden tot schonere lucht met minder stikstof- en fijnstofuitstoot;

Verzoekt het college om:

- Te onderzoeken wat de voordelen (denk aan milieuwinst, minder overlast) en nadelen (kosten systeem, gevolgen voor minima) zijn om de kosten van een parkeervergunning te verhogen, of parkeervergunningen niet meer te verstrekken, voor bepaalde types vervuilende auto’s;

- Een voorstel aan de raad te doen of (en hoe) de conclusies uit het onderzoek kunnen worden toegepast, wanneer de Gemeentewet de mogelijkheid biedt om de parkeertarieven te differentiëren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Naar een groene Kaasmarkt

Lees verder

Motie: Beperking snelheid binnen delen van bebouwde kom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer