Motie: Definitie huis-aan-huis blad


13 juli 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,

Constaterende dat

- Per 20 oktober 2020 in Leiden een opt-in systeem voor reclamedrukwerk geldt; reclamedrukwerk mag alleen bezorgd worden bij huishoudens met een JA-sticker;

- Het opt-in systeem ingevoerd is ter preventie van grote hoeveelheden papierafval;

- Huis-aan-huisbladen niet onder het opt-in systeem vallen;

- Een huis-aan-huisblad onder de Afvalstoffenverordening wordt gedefinieerd als: “ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame”;


Overwegende dat

- Veel reclamedrukwerk ongelezen weggegooid wordt;

- Het ongeadresseerde blad City, dat wordt uitgegeven door H.A.H. Retail Uitgeverij BV, het opt-in systeem omzeilt door vele pagina’s aan reclame te voorzien van enkele pagina’s met nieuwsberichten;

- Het verspreiden van City onder huishoudens zonder JA-sticker onwenselijk is;

- De nieuwsberichten in City niet altijd actueel zijn en sommige berichten ook geen betrekking hebben op Leiden1;

Verzoekt het college om

- Te onderzoeken op welke wijze de definitie van een huis-aan-huisblad in de Afvalstoffenverordening moet worden aangepast zodat het recht doet aan het idee achter het opt-in systeem, door bijvoorbeeld:

1. het percentage van 10% uit artikel 20 lid 1 sub b te verhogen;

2. het woord ‘actueel’ op twee plekken toe te voegen aan artikel 20 lid 1 sub b; “waarvan tenminste …% van de inhoud bestaat uit actuele informatie over en actueel nieuws uit het eigen verspreidingsgebied”

- Indien het mogelijk is om de definitie van een huis-aan-huisblad aan te passen, de Afvalstoffenverordening op dit punt te wijzigen.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Leiden maken we samen vuurwerkvrij 2

Lees verder

Motie: Lagere afvalstoffenheffing door afvalreductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer