Motie: Duurzame warmte in de rotonde


1 december 2017

RV 170072

Leidse warmtevisie

Motie: Duurzame warmte in de rotonde

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2017,

Constaterende dat:

  • De Leidse Warmtevisie als ambitie heeft om Leiden duurzaam te verwarmen en dat aansluiting op de warmte rotonde Zuid Holland daarbij als belangrijke stap in de transitie genoemd wordt;
  • Warmte uit de warmte-rotonde alleen duurzaam is, als de bron van die warmte duurzaam is;
  • Op dit moment slechts 1 partij bekend is die warmte kan/ wil leveren aan de warmterotonde, waarbij het college de geleverde warmte van die partij als ‘duurzamer’ en niet als duurzaam aanmerkt;

Overwegende dat:

  • In de warmtevisie wel de ambitie voor duurzame warmte wordt uitgesproken, maar dat het college dit niet expliciet noemt als voorwaarde of eis voor deelname aan de rotonde;
  • Nog niet duidelijk is wanneer warmte wel of niet als duurzaam wordt aangemerkt;
  • Een transitieproces (zoals de warmtetransitie) een dynamisch proces is waarbij ruimte moet zijn voor aanpassingen aan nieuwe inzichten;

Verzoekt het college:

  • Actief uiting te geven aan de Leidse ambitie om in de warmterotonde alleen duurzame warmte op te nemen, bijvoorbeeld bij overleggen/ besluitvorming met de Warmte-alliantie Zuid Holland en de provincie Zuid Holland;
  • In samenspraak met partners te werken aan de ontwikkeling van criteria of indicatoren voor duurzaamheid van warmte, en de raad hierover te informeren;
  • De raad te informeren over de toetreding van nieuwe warmteleveranciers en de mate waarin zij duurzame warmte kunnen leveren;
  • Een Plan B te ontwikkelen voor deelname aan de warmte-rotonde als blijkt dat op termijn (voor 2035) onvoldoende warmteleveranciers beschikbaar zijn die duurzaamheid van de geleverde warmte kunnen garanderen.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer