Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Duur­zaam­heids­cri­teria hanteren bij subsi­die­beleid


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- De gemeente investeert middels subsidies in evenementen. Deze evenementen worden beoordeeld aan de hand van de criteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor deze specifieke budgetten;

- Bij het toekennen van subsidies worden geen duurzaamheidscriteria gehanteerd;

Overwegende dat

- Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

- Duurzame(re) evenementen een bijdrage kunnen leveren om het klimaatneutrale doel te halen;

Verzoekt het college om

Duurzaamheid als criterium te hanteren bij het subsidiëren van evenementen en hierin in elk geval de aspecten energievoorziening, watergebruik, plastic gebruik, afvalstromen, gevolgen voor de bodem en gevolgen voor dieren mee te nemen.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Aantal evenementen

Lees verder

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Gebruik dieren afkeuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer