Motie: Groene Kansen­kaart


20 juni 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019,

Constaterende dat:

- De opties ‘natuurlijk groen’ en ‘zo duurzaam mogelijk’ het beste score qua ecologie en het tegengaan van hittestress/ droogte/ wateroverlast;
- Van de 41 vergroeningsprojecten geen enkele keer wordt gekozen voor ‘natuurlijk groen’ of ‘zo duurzaam mogelijk’;
- het college recreatiemogelijkheden en kosten het zwaarst laat wegen bij de keuze voor vergroeningsopties;

Overwegende dat:

- de urgentie voor het treffen van klimaat en natuurmaatregelen groot is, gezien de periode van wereldwijze klimaat- en biodiversiteitscrisis waar we nu in leven;
- het college in het beleidsakkoord de lat voor vergroenen, klimaatadaptatie en biodiversiteit hoog legt;
- Leiden één van de meest versteende steden van Nederland is, stedelijk groen is hierdoor extra waardevol;
- bovengenoemde overwegingen nog onvoldoende tot uitdrukking komen in de keuze voor vergroeningsopties

Verzoekt het college:

- Bij tenminste 25% van de 41 projecten te kiezen voor een ‘natuurlijk groene’ inrichting en bij tenminste 10% voor een ‘zo duurzaam mogelijke’ inrichting;
- De selectie van deze projecten te baseren op eventuele hiaten in het Leids ecologisch netwerk en het versterken van de groenstructuur;
- Over de selectie van projecten en de dekking voor meerkosten jaarlijks te rapporteren aan de raad.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Antje Jordan – D66
Jos Olsthoorn - GroenLinks
Pieter Krol – Christen Unie

Toelichting

In het raadsvoorstel worden de kwaliteiten van verschillende manieren van vergroenen geschetst (zie hieronder).

Hieronder een overzicht van het aantal keer dat de vergroeningsoptie is gekozen:

Mogelijke vergroeningsopties en aantal keer dat optie is gekozen

Vergrassen gazon 5
Vergrassen bloemrijke situatie 3
Heesters/ vaste planten 7
Parkachtige situatie 26
Natuurlijk groen 0
Zo duurzaam mogelijk vergroenen 0

totaal 41

Te zien is dat de opties ‘natuurlijk groen’ en ‘zo duurzaam mogelijk vergroenen’ het beste scoren qua ecologie, hittestress/ wateroverlast/ droogte tegengaan. Tegelijkertijd valt op dat deze opties helemaal niet worden toegepast.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer