Motie: Kader­stel­lende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’


12 maart 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 maart 2020,

Constaterende dat

- In de kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’ nu de focus ligt op de laagste niveaus van circulariteit, te weten recycling (verwerken en hergebruiken van materialen) en recover (energie terugwinnen uit materialen);

- In de kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’ en het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen weinig aandacht is voor de hogere niveaus van circulariteit, zoals refuse (voorkomen van gebruik), reduce (verminderen van grondstoffengebruik) en re-use (producten hergebruiken);

- De verschillende niveaus van circulariteit – de ‘R-en’ – worden weergeven in diverse modellen, zoals bijvoorbeeld het R-Model;

Overwegende dat

- De gemeente Leiden het (vergroten van het) gebruik van de R-en van circulariteit bij bedrijven wil stimuleren;

- Door in de uitvoering van de kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’ aandacht te geven aan en rekening te houden met alle R-en van circulariteit de gemeente Leiden:

o een belangrijke voorbeeldfunctie vervult voor bedrijven om hun producten en diensten circulair aan te bieden;

o bewustwording creëert onder haar ambtenaren;

o een bijdrage kan leveren aan de doelstelling om de economie in 2050 volledig circulair te maken;

- De overgang naar een circulaire economie urgent en noodzakelijk is omwille van dreigende grondstoffenschaarste en toenemende negatieve effecten op het milieu;

Verzoekt het college om In de uitvoering van de kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’ aandacht te geven aan en rekening te houden met alle R-en van circulariteit.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren

Toelichting

In een circulaire economie worden materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is volledig hergebruik niet mogelijk dan wordt gekeken of onderdelen kunnen worden hergebruikt, het product kan worden gerepareerd en pas in het laatste geval wordt het product gerecycled of wordt er energie teruggewonnen uit de producten.

In een circulaire economie vindt de inkoop van materialen en producten zo circulair mogelijk plaats. Een voorbeeld van een hulpmiddel hiervoor is het R-Model. Het R-Model is een ladder waarin de verschillende niveaus van circulariteit zijn opgenomen, de zogenaamde ‘R-en’.

Door in de uitvoering van de kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’ aandacht te geven aan en rekening te houden met alle R-en van circulariteit geeft de gemeente het goede voorbeeld en creëert zij bewustwording onder de ambtenaren. Zo wordt nagedacht over de vraag “Hebben wij deze producten en materialen wel echt nodig?” voordat er iets wordt aangeschaft. Is het antwoord op de hiervoor genoemde vraag bevestigend dan wordt gekeken of het mogelijk is om het gebruik van grondstoffen te verminderen, producten her te gebruiken of producten te repareren. Pas indien dat niet mogelijk is wordt overgegaan tot het recyclen van materiaal of het terugwinnen van energie.Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Groenslingers

Lees verder

Motie: Laat de bomen aan de Klokpoort staan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer